Polityka prywatności

Niniejszy dokument przedstawia informację na temat zasad przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez Fundacja VIVE Serce Dzieciom z siedzibą w Kielcach, ul. Olszewskiego 625-345 Kielce wpisana do krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000184209.

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja VIVE Serce Dzieciom z siedzibą w Kielcach, ul. Olszewskiego 625-345 Kielce wpisana do krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000184209 (zwana dalej Fundacją).
  1. Fundacja przetwarza dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014.1182 j.t. z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do wskazanej Ustawy, w zakresie wynikającym z realizowanych przez Fundację celów statutowych.
  1. Fundacja udostępnia dane osobowe podmiotom trzecim tylko i wyłącznie w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z przepisami prawa.
  1. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, niemniej jednak ich podanie jest konieczne do rozpoznania przez Fundację złożonych wniosków, jak również udzielenia przez Fundację pomocy.
  1. Każdy, czyje dane osobowe Fundacja przetwarza ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i żądania usunięcia.