Młodzież na szlaku historii i sztuki
Scrolluj dalej
25/04/2009

Projekt pod nazwą: „Młodzież na szlaku historii i sztuki – zwiedzanie reprezentatywnych zabytków w województwie świętokrzyskim” powstał z inicjatywy prezes Fundacji pani Grażyny Jarosz w wyniku doświadczeń zdobytych w pracy z młodzieżą w innych projektach na przestrzeni ostatnich pięciu lat.

Projekt ma na celu uświadomienie młodzieży znaczenia sztuki w życiu współczesnym:
• zaznajomienie z wybranymi zabytkami z regionu świętokrzyskiego charakterystycznymi dla danego stylu
• zapoznanie z podstawowymi pojęciami z historii sztuki
• ukazywanie znaczenia pielęgnowania wiedzy o własnym regionie
• ukazanie możliwości spędzania wolnego czasu poprzez poznawanie historii własnego regionu
• motywowanie młodzieży do działań na rzecz promowania walorów ziemi świętokrzyskiej
• integrację środowiska młodzieżowego

Uczestnikami projektu są stypendyści Programu „KORAB”. W ramach projektu uczestnicy odbędą pięć wycieczek, poczynając od końca kwietnia, a na pierwszych dniach lipca kończąc, po wybranych, charakterystycznych obiektach dla danych stylów w województwie Świętokrzyskim.

1. OKRES NEOLITU i WCZESNEJ EPOKI BRĄZU – KRZEMIONKI OPATOWSKIE

2. STYL ROMAŃSKI – OPACTWO CYSTERSKIE w Wąchocku, KOLEGIATA p.w. ŚWIĘTEGO MARCINA w Opatowie.

3. GOTYK – KOŚCIÓŁ i KLASZTOR DOMINIKANÓW p.w. św. JAKUBA w Sandomierzu. (Wycieczka odbyła się 27.04.2009)

4. RENESANS, MANIERYZM, BAROK – Katedra p.w. Wniebowzięcia NMP w Kielcach, KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEJ TRÓJCY w Kielcach, KOŚCIÓŁ p.w. ŚWIĘTEGO KAROLA BOROMEUSZA na KARCZÓWCE w Kielcach, PAŁAC BISKUPÓW KRAKOWSKICH w Kielcach. (Wycieczka odbyła się 25.05.2009)

5. KLASYCYZM i HISTORYZM – KOŚCIÓŁ p.w KRZYŻA ŚWIĘTEGO w Kielcach, KOŚCIÓŁ p.w NMP KRÓLOWEJ POLSKI (GARNIZONOWY) w Kielcach, REZYDENCJA POPIELÓW w Kurozwękach.

Podczas wszystkich wyjazdów wolontariusze otrzymają krótkie, pisemne informacje dotyczące danych stylów i historyczny rys zwiedzanych obiektów. Robiona będzie podczas wszystkich wypraw dokumentacja zdjęciowa.

W pierwszych dniach września wolontariusze podsumują wędrówki po zabytkach Ziemi Świętokrzyskiej, podzielą się na 5 grup zadaniowych, których misją będzie opracowanie każdego stylu do prezentacji multimedialnej.

Przez miesiąc, do końca września, wolontariusze w grupach zadaniowych, pod okiem koordynatora, przygotowywać będą prezentacje. Wolontariusze przygotują również krótki informator „Charakterystyczne cechy danego stylu”.

Prezentacja „Młodzież na szlaku historii i sztuki – zwiedzanie reprezentatywnych zabytków w Województwie Świętokrzyskim” zaprezentowana zostanie na stronie internetowej Fundacji oraz stronach szkół do których uczęszczają wolontariusze.

Wolontariusze z prezentacją „Młodzież na szlaku historii i sztuki – zwiedzanie reprezentatywnych zabytków w Województwie Świętokrzyskim” zapoznają również swoich kolegów podczas lekcji wychowania obywatelskiego w miesiącu październiku.

Zakończenie projektu i podsumowanie wyników pracy nastąpi z początkiem listopada.

Uczestnicy projektu:
• Poznają:
– zabytki architektury, malarstwa i rzeźby w województwie Świętokrzyskim
– nazewnictwo podstawowych elementów architektonicznych
• Nabędą umiejętność rozróżnienia stylów w architekturze.
• Podniosą własną samoocenę dzięki otrzymanej wiedzy na temat spuścizny historycznej regionu w którym żyją.
• Dowiedzą się, jaki jest wpływ historii sztuki, na rozwój kulturowy współczesnego społeczeństwa.
• Nabędą umiejętność sporządzenia dokumentacji multimedialnej dotyczącej zwiedzanych zabytków i jej prezentacja na forum ogólnym.
• Nauczą się pracować w zespole.
• Podczas prezentacji na forum klasowym przygotowanej prezentacji swoją postawą promować będą historię regionu świętokrzyskiego.

Wesprzyj nasze projekty

Konto ING Business:

24 1050 1416 1000 0022 7856 1093

TWÓJ 1% PROCENT PRZEZNACZYMY DLA DZIECI WESPRZYJ NASZĄ FUNDACJE
KRS: 0000184209
Dowiedz się więcej
Ambasadorzy i partnerzy