„Cel Fundacji”
Scrolluj dalej

Cel Fundacji

Celem Fundacji VIVE Serce Dzieciom jest niesienie pomocy pedagogicznoterapeutycznej, finansowej i materialnej dzieciom, w szczególności dzieciom chorym, niepełnosprawnym, niedołężnym, nieuleczalnie i przewlekle chorym oraz upowszechnianie wśród dzieci sportu, między innymi poprzez:

 • prowadzenie poradnictwa i doradztwa dzieciom, rodzicom, opiekunom i osobom uczestniczącym w procesie kształcenia
 • integrację dzieci niepełnosprawnych z osobami zdrowymi
 • wspieranie przedsiębiorczości u dzieci
 • wyrównywanie szans edukacyjnych oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej dzieci
 • wskazanie na umiejętne korzystanie z multimedialnych środków
 • pomoc finansową i materialną w szczególności dzieciom z rodzin ubogich
 • zbieranie informacji na temat dzieci chorych, niepełnosprawnych i niedołężnych w celu udzielania im pomocy finansowej bądź rzeczowej
 • propagowanie idei sportu wśród dzieci
 • wspieranie inicjatyw związanych z dziedzictwem kulturowym
 • propagowanie turystyki i rekreacji wśród dzieci
 • kształtowanie otwartej postawy młodego Europejczyka wśród dzieci


Fundacja swoje cele realizuje między innymi poprzez
:

 • opracowywanie projektów resocjalizujących dzieci i młodzież ze szczególnym zwróceniem uwagi na kształtowanie systemu wartości
 • zorganizowanie stałej grupy animatorów, których zadaniem będzie organizowanie czasu wolnego dla dzieci wywodzących się z środowisk zagrożonych uzależnieniami
 • dofinansowywanie uzdolnionych dzieci, które z racji urodzenia nie mają możliwości kształcenia się
 • dofinansowywanie dzieci chorych
 • organizowanie dla dzieci i młodzieży w godzinach pozalekcyjnych korepetycji prowadzonych przez wolontariuszy Fundacji
 • organizowanie spotkań z osobami o wysokich wartościach moralnych celem pokazania sensu życia
 • pomoc materialną dzieciom pokrzywdzonym fizycznie przez rodziców
 • wyszukiwanie wśród dzieci talentów sportowych – kierowanie ich do klubów sportowych
Wesprzyj nasze projekty

Konto ING Business:

24 1050 1416 1000 0022 7856 1093

TWÓJ 1% PROCENT PRZEZNACZYMY DLA DZIECI WESPRZYJ NASZĄ FUNDACJE
KRS: 0000184209
Dowiedz się więcej
Ambasadorzy i partnerzy