„Informacje”
Scrolluj dalej

Opis działalności

„Zawsze lubiłem patrzeć na place zabaw zapełnione radośnie bawiącymi się dziećmi.
Wiem, że nie wszystkie maluchy tam przychodzą, bo …
I tutaj zaczynają się problemy, o których tak głośno “krzyczą” współczesne media.

Zacząłem myśleć jak mogę pomóc dzieciom,
tym małym i tym większym, w różny sposób pokrzywdzonym przez los.
Tak zrodził się pomysł założenia fundacji.

Moim marzeniem jest, aby dzięki prowadzonym przez nas projektom
młodzi ludzie nie tylko odnaleźli radośc dzieciństwa,
ale przedewszystkim potrafili żyć we współczesnym świecie.

Wielki człowiek, Jan Paweł II powiedział:
“KTO MA SERCE PEŁNE MIŁOŚCI, ZAWSZE MA COŚ DO DANIA”.
I takich właśnie ludzi skupia wokół siebie Fundacja.”

– BERTUS SERVAAS, Prezes Grupy VIVE

 

Cele

Celem Fundacji Vive Serce Dzieciom jest niesienie pomocy pedagogiczno – terapeutycznej,
finansowej i materialnej dzieciom, w szczególności dzieciom chorym, niepełnosprawnym,
niedołężnym, nieuleczalnie i przewlekle chorym oraz upowszechnianie wśród dzieci sportu,
między innymi poprzez:

 • prowadzenie poradnictwa i doradztwa dzieciom, rodzicom, opiekunom i osobom uczestniczącym w procesie kształcenia;
 • integrację dzieci niepełnosprawnych z osobami zdrowymi;
 • wspieranie przedsiębiorczości u dzieci;
 • wyrównywanie szans edukacyjnych oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej dzieci;
 • wskazanie na umiejętne korzystanie z multimedialnych środków;
 • pomoc finansową i materialną w szczególności dzieciom z rodzin ubogich;
 • zbieranie informacji na temat dzieci chorych, niepełnosprawnych i niedołężnych w celu udzielania im pomocy finansowej bądź rzeczowej;
 • propagowanie idei sportu wśród dzieci;
 • wspieranie inicjatyw związanych z dziedzictwem kulturowym;
 • propagowanie turystyki i rekreacji wśród dzieci;
 • kształtowanie otwartej postawy młodego Europejczyka wśród dzieci;

Fundacja swoje cele realizuje między innymi poprzez:

 • Opracowywanie projektów resocjalizujących dzieci i młodzież ze szczególnym zwróceniem uwagi na kształtowanie systemu wartości.
 • Zorganizowanie stałej grupy animatorów, których zadaniem będzie organizowanie czasu wolnego dla dzieci wywodzących się z środowisk zagrożonych uzależnieniami.
 • Dofinansowywanie uzdolnionych dzieci, które z racji urodzenia nie mają możliwości kształcenia się.
 • Dofinansowywanie dzieci chorych.
 • Organizowanie dla dzieci i młodzieży w godzinach pozalekcyjnych korepetycji prowadzonych przez wolontariuszy Fundacji.
 • Organizowanie spotkań z osobami o wysokich wartościach moralnych celem pokazania sensu życia.
 • Pomoc materialną dzieciom pokrzywdzonym fizycznie przez rodziców.
 • Wyszukiwanie wśród dzieci talentów sportowych – kierowanie ich do klubów sportowych.

 

Zespół

W skład Fundacji Vive Serce Dzieciom wchodzi dwóch stałych członków.
Oprócz tego stale współpracują wolontariusze.

Zarząd Fundacji VIVE Serce Dzieciom:

Wesprzyj nasze projekty

Konto ING Business:

24 1050 1416 1000 0022 7856 1093

TWÓJ 1% PROCENT PRZEZNACZYMY DLA DZIECI WESPRZYJ NASZĄ FUNDACJE
KRS: 0000184209
Dowiedz się więcej
Ambasadorzy i partnerzy