„Mała Liga Piłki Ręcznej 2014 – Regulamin”
Scrolluj dalej

REGULAMIN 11. TURNIEJU MAŁEJ LIGI PIŁKI RĘCZNEJ

§1

Poprzez udział w zadaniu rozumie się:

1. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek w jednej z trzech kategorii wiekowych:

 • szkoły podstawowe
 • szkoły gimnazjalne
 • ponadgimnazjalne

2. Zgłoszenie szkoły do konkursu: „Godzina sportu każdego dnia”.

3. Pełną odpowiedzialność za drużynę ponosi jej opiekun = trener.

4. Szkoła oświadcza, iż poprzez dokonanie zgłoszenia do turnieju określonych zawodników potwierdza posiadanie stosownych zgód rodziców/opiekunów prawnych na udział tych zawodników w turnieju oraz stosowne zaświadczenia lekarskie potwierdzające brak przeciwskazań lekarskich do udziału każdego ze zgłoszonych zawodników w turnieju.

5. Szkoła oświadcza, iż poprzez dokonanie zgłoszenia do turnieju potwierdza posiadanie stosownych zgód na przetwarzanie danych osobowych zgłoszonych do turnieju zawodników oraz ich wizerunków w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia  turnieju jak również w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia akcji popularyzacyjnej samego turnieju jak i piłki ręcznej oraz uprawiania sportu, prowadzonej zarówno przez Fundację, jej Fundatorów jak również przez podmioty działające na jej zlecenie. Szkoła zobowiązuje się do okazania Fundacji na każdą jej prośbę do wglądu posiadane zgody, których treść powinna być uprzednio z Fundacją uzgodniona.

 

  §2

Dotyczy rozgrywek

 I. REKRUTACJA

1. Zespół zgłoszony do turnieju reprezentuje swoją szkołę. W jego skład wchodzą uczniowie  danej szkoły grający w piłkę ręczną amatorsko, nie biorący udziału w  rozgrywkach ligowych. Zespoły z województwa świętokrzyskiego, mazowieckiego, łódzkiego zgłaszają się do turnieju dobrowolnie wypełniając Formularz Zgłoszeniowy wraz z Listą zawodników pobrane z zakładki MLPR 2014 ze strony www.fundacjavive.com.pl.

2. Listy z nazwiskami, peselami i numerami uczniów biorących udział w Małej Lidze Piłki Ręcznej muszą być podpisane przez trenera i dyrektora.

3. Formularze należy przesłać: pocztą na adres: Fundacja Vive Serce Dzieciom, 25-663 Kielce, K.Olszewskiego 6 lub w formacie pdf na adres: fundacja@vive.com.pl

4. Rekrutacja będzie odbywa się wg zasad:

4.1. Formularz Zgłoszeniowy wraz z Listą zawodników należy przesłać do  10 września 2014r.

4.2. Wpływające do Fundacji Formularze Zgłoszeniowe będą numerowane w kolejności nadesłania.

4.3. Do 11 września 2014 roku wszystkie Formularze zostaną sprawdzone pod względem formalnym.

4.4.  Na turniej XI Małej Ligi  zakwalifikowanych będzie max. 56 drużyn – po 24 w szkołach podstawowych i gimnazjalnych i max. 8 w szkołach ponadgimnazjalnych.

4.5.  Komisja Rekrutacyjna zakończy pracę do 12 września 2014 roku.

4.6. Każda ze szkół zostanie poinformowana drogą e-mailową o decyzji kwalifikacji (lub nie) na turniej.

 

II. ROZGRYWKI

1. Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami gry w piłkę ręczną.

2. W grze biorą udział dwie drużyny po maksymalnie 14 zawodników (7 na boisku i 7 rezerwowych).

3. W szkołach podstawowych dopuszcza się udział dziewcząt. W czasie gry na boisku mogą przebywać  maksymalnie 3 dziewczynki.

4. Zabrania się używania podczas rozgrywek kleju do piłki pod rygorem natychmiastowej dyskwalifikacji całej drużyny z dalszej części Turnieju. O przypadku użycia kleju przez drużyny poinformowani zostaną: dyrekcja szkoły, jednostka samorządu terytorialnego pod którą podlega szkoła oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty.

5. Zawody w szkołach podstawowych i gimnazjach rozegrane będą wg Systemu Rozgrywek dla tej grupy wiekowej.

6.Zawody w szkołach ponadgimnazjalnych rozegrane będą wg Systemu Rozgrywek dla tej grupy wiekowej.

7. W pierwszej fazie turnieju rozgrywki będą rozgrywane między szkołami oddalonymi od siebie o max. 60 km.

8. We wszystkich fazach przerwa między pierwszą i drugą połową trwa 2 minuty, a do ostatniego etapu czas zatrzymywany jest w trakcie gry tylko w szczególnych przypadkach wskazanych przez sędziego. Na etapie finałów trener ma prawo do wzięcia 1 minuty czasu dla drużyny w każdej połowie meczu.

9. Awans do kolejnych faz turnieju wywalczą te drużyny, które uzyskają premiowane miejsca uwzględnione w Systemie rozgrywek.

10. O kolejności drużyn w tabeli decydują zdobyte punkty. Jeżeli dwa lub więcej zespołów osiągnie tę samą liczbę punktów, to wyższe miejsce w tabeli zajmie zespół, który uzyskał kolejno:

 • większą liczbę zdobytych punktów pomiędzy zainteresowanymi zespołami
 • różnicę bramek pomiędzy zainteresowanymi zespołami
 • liczbę zdobytych bramek pomiędzy zainteresowanymi zespołami
 • różnica bramek we wszystkich meczach
 • liczbę zdobytych bramek we wszystkich meczach

11. Nagrody:

Każda ze szkół i każdy zawodnik turnieju otrzymują  „DYPLOM UCZESTNICTWA”

 • Drużyny, które dotrą do półfinałów otrzymują kolejno:

– 4 miejsce – dyplom za zajęcie IV miejsca; Puchar + 2 piłki do gry w piłkę ręczną

– 3 miejsce – dyplom za zajęcie III miejsca;  Puchar + 3 piłki do gry w piłkę ręczną

– 2 miejsce – dyplom za zajęcie  II miejsca;  Puchar + 4 piłki do gry w piłkę ręczną

– 1 miejsce – dyplom za zajęcie   I miejsce;  Puchar + 5 piłek do gry w piłkę ręczną

 • Nagrody indywidualne dla zawodników z każdej kategorii wiekowej:

– najlepszy zawodnik – dyplom, statuetka, nagroda rzeczowa;

– najlepszy strzelec – dyplom, statuetka, nagroda rzeczowa;

– najlepszy bramkarz  –  dyplom, statuetka, nagroda rzeczowa;

 • Nagrody dla trenerów:

– dla każdego – dyplom, koszulka z logiem Małej Ligi Piłki Ręcznej

– dla  12., których drużyny dotrą do półfinałów –  nagroda rzeczowa

 • Nagroda dla szkoły, która najlepiej przygotuje hale do rozgrywek (praca wolontariuszy, nagłośnienie,

obsługa tablicy, porządek)

 

§3

KONKURS „Godzina sportu każdego dnia”

1. Szkoła, która zgłosiła udział w zadaniu przedłoży do 25 września 2014 roku od jednej do pięciu prezentacji do konkursu „Godzina sportu każdego dnia” na formularzu „Scenariusz konkursu” zamieszczonym na stronie www.fundacjavive.com.pl

2. Zespół projektowy zadania oceniać będzie prezentacje w trzech grupach wiekowych:

 • szkoły podstawowe
 • szkoły gimnazjalne
 • ponadgimnazjalne

3. W ocenie brane będą pod uwagę:

 • możliwość wykonania ćwiczeń w warunkach domowych
 • korzyści dla zdrowia wynikającej z proponowanych ćwiczeń
 • pomysłowość przedstawionej propozycji

4. Wybrane prezentacje zakwalifikowane będą do przedstawienia ich szerszej publiczności podczas dni turniejowych.

5. Prezentacje zamieszczone zostaną na stronie www Fundacji w zakładce „Godzina sportu każdego dnia”.

6. Nagrody

 • Dyplom udziału w konkursie dla wszystkich uczestników
 • Nagrody rzeczowe dla najlepszych projektów kolejnych dni turniejowych. Ilość nagród uzależniona będzie od ilości przedłożonych prezentacji. Regulamin zakłada, że min. to jedna, a maksimum, to sześć nagród.
 • Nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych propozycji na 60 minutową aktywność fizyczną każdego dnia.

 

§4

Organizator zadania zapewnia:

 • opiekę medyczną;
 • obsadę sędziowską;
 • napoje dla każdej z drużyn;
 • poczęstunek dla każdej z drużyn;
 • ubezpieczenie uczestników turnieju;
 • opłatę za przejazd zawodników do kwoty (dla określonego typu pojazdu za km) podanej przez Fundację e-mailem wszystkim szkołom do 19.IX.2014 roku
 • każdej zgłaszającej się drużynie – piłkę do piłki ręcznej.

§5

Postanowienia końcowe

1. Regulamin zakłada możliwość dodatkowych nagród przyznawanych w trakcie Turnieju przez np. organizacje sportowe, dyrektorów szkół czy władze lokalne. Organizator zastrzega sobie jednak konieczność uzgodnienia z nim wszelkich spraw  związanych z przekazaniem tych nagród.

2. W przypadku, gdyby w niniejszym Regulaminie nie zostały zawarte istotne dla rozgrywek kwestie, obowiązują zasady z ogólnego Regulaminu ZPRP.

Wesprzyj nasze projekty

Konto ING Business:

24 1050 1416 1000 0022 7856 1093

TWÓJ 1% PROCENT PRZEZNACZYMY DLA DZIECI WESPRZYJ NASZĄ FUNDACJE
KRS: 0000184209
Dowiedz się więcej
Ambasadorzy i partnerzy