„Mała Liga Piłki Ręcznej 2015 – Regulamin”
Scrolluj dalej

REGULAMIN 12. TURNIEJU MAŁEJ LIGI PIŁKI RĘCZNEJ

§ 1

1. Poprzez udział w zadaniu rozumie się:

2. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek w jednej z trzech kategorii wiekowych:

 • szkoły podstawowe
 • szkoły gimnazjalne
 • ponadgimnazjalne

3. Pełną odpowiedzialność za drużynę ponosi jej opiekun = trener.

4. Szkoła oświadcza, iż poprzez dokonanie zgłoszenia do turnieju określonych zawodników potwierdza posiadanie stosownych zgód rodziców/opiekunów prawnych na udział tych zawodników w turnieju oraz stosowne zaświadczenia lekarskie potwierdzające brak przeciwskazań lekarskich do udziału każdego ze zgłoszonych zawodników w turnieju.

5. Szkoła oświadcza, iż poprzez dokonanie zgłoszenia do turnieju potwierdza posiadanie stosownych zgód na przetwarzanie danych osobowych zgłoszonych do turnieju zawodników oraz ich wizerunków w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia turnieju jak również w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia akcji popularyzacyjnej samego turnieju jak i piłki ręcznej oraz uprawiania sportu, prowadzonej zarówno przez Fundację, jej Fundatorów jak również przez podmioty działające na jej zlecenie. Szkoła zobowiązuje się do okazania Fundacji na każdą jej prośbę do wglądu posiadane zgody, których treść powinna być uprzednio z Fundacją uzgodniona.

 

§ 2  

I REKRUTACJA

1. Zespół zgłoszony do turnieju reprezentuje swoją szkołę. W jego skład wchodzą uczniowie  danej szkoły grający w piłkę ręczną amatorsko, nie biorący udziału w  rozgrywkach ligowych.

2. Zespoły z województwa świętokrzyskiego zgłaszają się do turnieju dobrowolnie wypełniając Formularz Zgłoszeniowy.

3. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać: pocztą na adres: Fundacja Vive Serce Dzieciom, 25-663 Kielce, K.Olszewskiego 6 lub w formacie pdf na adres: fundacja@vive.com.pl

4. Rekrutacja będzie odbywa się wg zasad:

4.1. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 18 czerwca 2015r.

4.2. Wpływające do Fundacji Formularze Zgłoszeniowe będą numerowane w kolejności nadesłania.

4.3. Do 19 czerwca 2015 roku wszystkie Formularze zostaną sprawdzone pod względem formalnym.

4.4.  Na turniej XII Małej Ligi  zakwalifikowanych będzie max. 56 drużyn – po 24 ze szkół podstawowych i gimnazjalnych i max. 8 z ponadgimnazjalnych.

4.5.  Komisja Rekrutacyjna zakończy pracę do 20 czerwca 2015 roku.

4.6. Każda ze szkół zostanie poinformowana drogą e-mailową o decyzji kwalifikacji (lub nie) na turniej.

5. Listę zawodników oraz potwierdzenie Szkoły w partycypowaniu w kosztach przejazdu (1/3 Szkoła, 2/3 Fundacja) należy przesłać na adres, jak w pkt. 3 do 23 września 2015 roku.

 

II ROZGRYWKI

1. Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami gry w piłkę ręczną.

2. W grze biorą udział dwie drużyny po maksymalnie 14 zawodników (7 na boisku i 7 rezerwowych).

3. W szkołach podstawowych dopuszcza się udział dziewcząt. W czasie gry na boisku mogą przebywać maksymalnie 3 dziewczynki.

4. Zabrania się używania podczas rozgrywek kleju do piłki pod rygorem natychmiastowej dyskwalifikacji całej drużyny z dalszej części Turnieju. O przypadku użycia kleju przez drużyny poinformowani zostaną: dyrekcja szkoły, jednostka samorządu terytorialnego pod którą podlega szkoła oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty.

5. Zawody w szkołach podstawowych i gimnazjach rozegrane będą wg Systemu Rozgrywek dla tej grupy wiekowej.

6. Zawody w szkołach ponadgimnazjalnych rozegrane będą wg Systemu Rozgrywek dla tej grupy wiekowej.

7. W pierwszej fazie turnieju rozgrywki będą rozgrywane między szkołami oddalonymi od siebie o max. 60 km.

8. We wszystkich fazach przerwa między pierwszą i drugą połową trwa 2 minuty, a do ostatniego etapu czas zatrzymywany jest w trakcie gry tylko w szczególnych przypadkach wskazanych przez sędziego. Na etapie finałów trener ma prawo do wzięcia 1 minuty czasu dla drużyny w każdej połowie meczu.

9. Awans do kolejnych faz turnieju wywalczą te drużyny, które uzyskają premiowane miejsca uwzględnione w Systemie rozgrywek.

10. O kolejności drużyn w tabeli decydują zdobyte punkty. Jeżeli dwa lub więcej zespołów osiągnie tę samą liczbę punktów, to wyższe miejsce w tabeli zajmie zespół, który uzyskał kolejno:

 • większą liczbę zdobytych punktów pomiędzy zainteresowanymi zespołami
 • różnicę bramek pomiędzy zainteresowanymi zespołami
 • liczbę zdobytych bramek pomiędzy zainteresowanymi zespołami
 • różnica bramek we wszystkich meczach
 • liczbę zdobytych bramek we wszystkich meczach

 

III NAGRODY

1. Każda ze szkół i każdy zawodnik turnieju otrzymują  „DYPLOM UCZESTNICTWA”

2. Drużyny, które dotrą do półfinałów otrzymują kolejno:

– 4 miejsce – dyplom za zajęcie IV miejsca; Puchar + 2 piłki do gry w piłkę ręczną

– 3 miejsce – dyplom za zajęcie III miejsca;  Puchar + 3 piłki do gry w piłkę ręczną

– 2 miejsce – dyplom za zajęcie  II miejsca;  Puchar + 4 piłki do gry w piłkę ręczną

– 1 miejsce – dyplom za zajęcie   I miejsce;  Puchar + 5 piłek do gry w piłkę ręczną

 

3. Nagrody indywidualne dla zawodników z każdej kategorii wiekowej:

– najlepszy zawodnik – dyplom, statuetka, nagroda rzeczowa;

– najlepszy strzelec – dyplom, statuetka, nagroda rzeczowa;

– najlepszy bramkarz  –  dyplom, statuetka, nagroda rzeczowa;

 

4. Nagrody dla trenerów:

– dla każdego – dyplom, koszulka z logiem Małej Ligi Piłki Ręcznej

– dla dwunastu., których drużyny dotrą do półfinałów –  nagroda rzeczowa

 

§ 3

Organizator zadania zapewnia:

 • opiekę medyczną;
 • obsadę sędziowską;
 • napoje dla każdej z drużyn;
 • poczęstunek dla każdej z drużyn;
 • ubezpieczenie uczestników turnieju;
 • opłatę za przejazd zawodników do kwoty (dla określonego typu pojazdu za km) podanej przez Fundację e-mailem wszystkim szkołom do 11.IX.2015 roku
 • każdej zgłaszającej się drużynie – piłkę do piłki ręcznej.

 

§ 4

1. Regulamin zakłada możliwość dodatkowych nagród przyznawanych w trakcie Turnieju przez np. organizacje sportowe, dyrektorów szkół czy władze lokalne. Organizator zastrzega sobie jednak konieczność uzgodnienia z nim wszelkich spraw  związanych z przekazaniem tych nagród.

2. W przypadku, gdyby w niniejszym Regulaminie nie zostały zawarte istotne dla rozgrywek kwestie, obowiązują zasady z ogólnego Regulaminu ZPRP.

Wesprzyj nasze projekty

Konto ING Business:

24 1050 1416 1000 0022 7856 1093

TWÓJ 1% PROCENT PRZEZNACZYMY DLA DZIECI WESPRZYJ NASZĄ FUNDACJE
KRS: 0000184209
Dowiedz się więcej
Ambasadorzy i partnerzy