Mała Liga Piłki Ręcznej
Scrolluj dalej

REGULAMIN 10. TURNIEJU MAŁEJ LIGI PIŁKI RĘCZNEJ

§ 1

1. Turniej rozgrywany jest w trzech grupach szkolnych:

a. szkoły podstawowe
b. szkoły gimnazjalne
c. ponadgimnazjalne

2. Zespół zgłoszony do turnieju reprezentuje swoją szkołę. W jego skład wchodzą uczniowie danej szkoły.
3. W szkołach podstawowych i gimnazjach w turnieju mogą grać jedynie zawodnicy grający w piłkę ręczną amatorsko; nie biorący udziału w rozgrywkach ligowych w roku szkolnym 2012/13 i obecnie.
4. W szkołach ponadgimnazjalnych Regulamin dopuszcza możliwość zgłoszenia zawodników biorących udział w rozgrywkach klubowych w liczbie 50% amatorów, 50% zawodników.
5. W szkołach podstawowych dopuszcza się udział dziewcząt. W czasie gry na boisku mogą przebywać maksymalnie trzy dziewczynki.
6. W szkołach ponadgimnazjalnych dopuszcza się w czasie gry na boisku maksymalnie trzech zawodników, którzy nie są amatorami i uczestniczą obecnie lub w roku szkolnym 2012/13 w rozgrywkach ligowych.
7. Pełną odpowiedzialność za drużynę oraz przestrzeganie niniejszego Regulaminu ponosi jej opiekun = trener.         8. Szkoła oświadcza, iż poprzez dokonanie zgłoszenia do turnieju określonych zawodników potwierdza posiadanie stosownych zgód rodziców/opiekunów prawnych na udział tych zawodników w turnieju oraz stosowne zaświadczenia lekarskie potwierdzające brak przeciwskazań lekarskich do udziału każdego ze zgłoszonych zawodników w turnieju. 9. Szkoła oświadcza, iż poprzez dokonanie zgłoszenia do turnieju potwierdza posiadanie stosownych zgód na przetwarzanie danych osobowych zgłoszonych do turnieju zawodników oraz ich wizerunków w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia  turnieju jak również w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia akcji popularyzacyjnej samego turnieju jak i piłki ręcznej oraz uprawiania sportu, prowadzonej zarówno przez Fundację, jej Fundatorów jak również przez podmioty działające na jej zlecenie. Szkoła zobowiązuje się do okazania Fundacji na każdą jej prośbę do wglądu posiadane zgody, których treść powinna być uprzednio z Fundacją uzgodniona.

§ 2

1. Zespoły zgłaszają się do turnieju dobrowolnie wypełniając Formularz Zgłoszeniowy wraz z Listą zawodników pobrane z zakładki MLPR 2013 ze strony www.fundacjavive.com.pl.
2. Listy z nazwiskami, peselami i numerami uczniów biorących udział w Małej Lidze Piłki Ręcznej muszą być podpisane przez trenera i dyrektora szkoły.
3. Formularze należy przesłać: pocztą na adres: Fundacja Vive Serce Dzieciom, 25-663 Kielce, K.Olszewskiego 6 lub w formacie pdf na adres: fundacja@vive.com.pl
4. Rekrutacja będzie odbywa się wg zasad:

4.1. Formularz Zgłoszeniowy wraz z Listą zawodników należy przesłać do 5 czerwca 2013r.
4.2. Wpływające do Fundacji Formularze Zgłoszeniowe będą numerowane w kolejności nadesłania.
4.3. Do 7 czerwca 2013 roku wszystkie Formularze zostaną sprawdzone pod względem formalnym.
4.4. Zgłoszenia zweryfikuje Świętokrzyski Związek Piłki Ręcznej.
4.5. Na turniej X Małej Ligi zakwalifikowanych będzie max. 56 drużyn – po 24 w szkołach podstawowych i gimnazjalnych i max. 8 w szkołach ponadgimnazjalnych.
4.6. Komisja Rekrutacyjna zakończy pracę do 7 czerwca 2013 roku.
4.7 Każda ze szkół zostanie poinformowana drogą e-mailową o decyzji kwalifikacji (lub nie) na turniej.

§ 3

1. Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami gry w piłkę ręczną.
2. W grze biorą udział dwie drużyny po maksymalnie 14 zawodników (7 na boisku i 7 rezerwowych).
3. Zabrania się szkołom podstawowym i gimnazjalnym używania podczas rozgrywek kleju do piłki pod rygorem natychmiastowej dyskwalifikacji całej drużyny z dalszej części Turnieju. O przypadku użycia kleju przez drużyny poinformowani zostaną: dyrekcja szkoły, jednostka samorządu terytorialnego pod którą podlega szkoła oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty.
4. Zawody w szkołach podstawowych i gimnazjach rozegrane będą wg Systemu Rozgrywek.
5. Zawody w szkołach ponadgimnazjalnych rozegrane będą wg Systemu Rozgrywek.
6. W pierwszej fazie turnieju rozgrywki będą rozgrywane między szkołami oddalonymi od siebie o max. 60 km.
7. We wszystkich fazach przerwa między pierwszą i drugą połową trwa 2 minuty, a do ostatniego etapu (finałów) czas zatrzymywany jest w trakcie gry tylko w szczególnych przypadkach wskazanych przez sędziego.
8. Trenerzy mogą brać czas w trakcie każdej fazy rozgrywek zgodnie z opisem w „Systemie rozgrywek”.
9. Awans do kolejnych faz turnieju wywalczą te drużyny, które uzyskają premiowane miejsca uwzględnione w Systemie rozgrywek.
10. O kolejności drużyn w tabeli decydują zdobyte punkty.

10.1 Jeżeli dwa lub więcej zespołów w grupie osiągnie tę samą liczbę punktów, to wyższe miejsce w tabeli zajmie zespół, który uzyskał kolejno:
• większą liczbę zdobytych punktów pomiędzy zainteresowanymi zespołami
• różnicę bramek pomiędzy zainteresowanymi zespołami
• liczbę zdobytych bramek pomiędzy zainteresowanymi zespołami
• różnica bramek we wszystkich meczach
• liczbę zdobytych bramek we wszystkich meczach

10.2. W przypadku remisu w meczach półfinałowych i finałowych będą wykonywane rzuty karne przez pięciu zawodników z każdego zespołu. Jeśli to nie przyniesie rozstrzygnięcia, będą wykonywane po jednym rzucie karnym na przemian przez każdy zespół do skutku. Po wykonaniu rzutów przez wszystkich zawodników (włącznie z bramkarzem) pozostałe rzuty karne może wykonywać jeden zawodnik.

§ 4

1. Organizator turnieju zapewnia:
• opiekę medyczną;
• obsadę sędziowską;
• napoje dla każdej z drużyn;
• poczęstunek dla każdej z drużyn;
• ubezpieczenie uczestników turnieju;
• opłatę za przejazd zawodników do kwoty (dla określonego typu pojazdu za km) podanej e-mailem wszystkim szkołom do 20.IX.2013 roku
• każdej zgłaszającej się drużynie – piłkę do piłki ręcznej.

§ 5

1. Nagrody:

• Każda ze szkół i każdy zawodnik turnieju otrzymują „DYPLOM UCZESTNICTWA”

• Drużyny, które dotrą do półfinałów otrzymują kolejno:
– 4 miejsce – dyplom za zajęcie IV miejsca; Puchar + 1 piłkę do gry w piłkę ręczną
– 3 miejsce – dyplom za zajęcie III miejsca; Puchar + 3 piłki do gry w piłkę ręczną
– 2 miejsce – dyplom za zajęcie II miejsca; Puchar + 4 piłki do gry w piłkę ręczną
– 1 miejsce – dyplom za zajęcie I miejsce; Puchar + 5 piłek do gry w piłkę ręczną

• Nagrody indywidualne dla zawodników z każdej kategorii wiekowej:
– najlepszy zawodnik – dyplom, statuetka, nagroda rzeczowa;
– najlepszy strzelec – dyplom, statuetka, nagroda rzeczowa;
– najlepszy bramkarz – dyplom, statuetka, nagroda rzeczowa;

• Nagrody dla trenerów:
– dla każdego – dyplom, koszulka z logiem Małej Ligi Piłki Ręcznej
– dla dwunastu, których drużyny dotrą do półfinałów – nagroda rzeczowa;

2. Regulamin zakłada możliwość dodatkowych nagród przyznawanych w trakcie Turnieju przez np.organizacje sportowe, dyrektorów szkół czy władze lokalne. Organizator zastrzega sobie jednak konieczność uzgodnienia z nim wszelkich spraw związanych z przekazaniem tych nagród.

§ 6

W kwestiach spornych, organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji.

Wesprzyj nasze projekty

Konto ING Business:

24 1050 1416 1000 0022 7856 1093

TWÓJ 1% PROCENT PRZEZNACZYMY DLA DZIECI WESPRZYJ NASZĄ FUNDACJE
KRS: 0000184209
Dowiedz się więcej
Ambasadorzy i partnerzy