„Mała Liga Piłki Ręcznej – turniej 2017 – regulamin”
Scrolluj dalej

REGULAMIN 14. TURNIEJU MAŁEJ LIGI PIŁKI RĘCZNEJ

 § 1

Postanowienia ogólne

 1. Cel turnieju:
 • Popularyzacja piłki ręcznej wśród młodzieży szkolnej
 • Propagowanie aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego
 • Promocja edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu.

2.Organizator: Fundacja VIVE Serce Dzieciom

3. Termin:

 • Zgłoszenia: 04.09. – 20.09. 2017
 • Rozgrywki:

Eliminacje – październik/listopad 2017

Ćwierćfinały –  listopad 2017

Półfinał – koniec listopada 2017

Finał – 14 grudnia 2017

Dokładne dni rozgrywek zostaną ogłoszone po przyjęciu zgłoszeń

4. Warunki udziału:

– Zgłoszenie drużyny szkolnej przez trenera potwierdzone przez dyrektora szkoły w jednej z trzech kategorii wiekowych:

 • szkoły podstawowe
 • szkoły gimnazjalne
 • szkoły ponadgimnazjalne

-Pełną odpowiedzialność za drużynę ponosi opiekun – trener.

– Zespół zgłoszony do turnieju reprezentuje swoją szkołę. W jego skład wchodzą uczniowie  danej szkoły grający w piłkę ręczną amatorsko, niebiorący udziału w  rozgrywkach ligowych.

– Każdy uczestnik musi posiadać: legitymację szkolną, badania lekarskie i zgodę rodziców

– Udział w turnieju jest bezpłatny

– Fundacja VIVE Serce Dzieciom pokrywa koszty przejazdu (potwierdzone przez dyrekcję szkoły) do wysokości 2/3 całej odpłatności w kwocie nie większej jednak niż 300 zł.

5. Szkoła oświadcza, iż poprzez dokonanie zgłoszenia do turnieju określonych zawodników potwierdza posiadanie stosownych zgód rodziców/opiekunów prawnych na udział tych zawodników w turnieju oraz stosowne zaświadczenia lekarskie potwierdzające brak przeciwskazań lekarskich do udziału każdego ze zgłoszonych zawodników w turnieju.

6. Szkoła oświadcza, iż poprzez dokonanie zgłoszenia do turnieju potwierdza posiadanie stosownych zgód na przetwarzanie danych osobowych zgłoszonych do turnieju zawodników oraz ich wizerunków w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia  turnieju jak również w zakresie niezbędnym  do przeprowadzenia akcji popularyzacyjnej samego turnieju jak i piłki ręcznej oraz uprawiania sportu, prowadzonej zarówno przez Fundację, jej Fundatorów jak również przez podmioty działające na jej zlecenie. Szkoła zobowiązuje się do okazania Fundacji na każdą jej prośbę do wglądu posiadane zgody, których treść powinna być uprzednio z Fundacją uzgodniona.

§ 2

Rekrutacja

 1. Zespoły zgłaszają się do turnieju dobrowolnie wypełniając Formularz Zgłoszeniowy zamieszczony na stronie fundacjavive.org 01 września 2017 roku.
 2. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać: pocztą na adres: Fundacja VIVE Serce Dzieciom, 25-663 Kielce, K. Olszewskiego 6 lub w formacie pdf na adres: fundacja@vive.com.pl
 3. Rekrutacja będzie odbywa się wg zasad:

3.1. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 20 września 2017r.

3.2. Wpływające do Fundacji Formularze Zgłoszeniowe będą numerowane w kolejności nadesłania.

3.3. Do 26 września 2016 roku wszystkie Formularze zostaną sprawdzone pod względem formalnym.

3.4.  Na 14. Turniej Małej Ligi Piłki Ręcznej zakwalifikowanych będzie max. 50 drużyn – po 20  ze szkół podstawowych i   gimnazjalnych i max. 10 z ponadgimnazjalnych.

3.5.  Komisja Rekrutacyjna zakończy pracę do 26 września 2017 roku.

3.6. Każda ze szkół zostanie poinformowana drogą e-mailową o decyzji kwalifikacji (lub nie) na turniej.

 1. Listę zawodników wypełnioną na formularzu zamieszczonym na stronie fundacjavive.org

należy przesłać na adres, jak w pkt 2  do 05 października 2017 roku.

 § 3

Rozgrywki

 Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami gry w piłkę ręczną.

 1. W grze biorą udział dwie drużyny po maksymalnie 14 zawodników (7 na boisku i 7 rezerwowych).
 2. W szkołach podstawowych dopuszcza się udział dziewcząt. W czasie gry na boisku mogą przebywać maksymalnie 3 dziewczynki.
 3. Zabrania się używania podczas rozgrywek kleju do piłki pod rygorem natychmiastowej dyskwalifikacji całej drużyny z dalszej części Turnieju. O przypadku użycia kleju przez drużyny poinformowani zostaną: dyrekcja szkoły, jednostka samorządu terytorialnego, pod którą podlega szkoła oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty.
 4. Zawody w szkołach podstawowych i gimnazjach rozegrane będą wg Systemu Rozgrywek – załącznik 1.
 5. Zawody w szkołach ponadgimnazjalnych rozegrane będą wg Systemu Rozgrywek – załącznik 2.
 6. W pierwszej fazie turnieju rozgrywki będą rozgrywane między szkołami oddalonymi od siebie o 60 km. W przypadku szkół spoza województwa świętokrzyskiego odległość ta może być większa.
 7. We wszystkich fazach przerwa między pierwszą i drugą połową trwa 2 minuty, a do ostatniego etapu czas zatrzymywany jest w trakcie gry tylko w szczególnych przypadkach wskazanych przez sędziego. Na etapie finałów trener ma prawo do wzięcia 1 minuty czasu dla drużyny w każdej połowie meczu.
 8. Awans do kolejnych faz turnieju wywalczą te drużyny, które uzyskają premiowane miejsca uwzględnione w Systemie Rozgrywek.
 9. O kolejności drużyn w tabeli decydują zdobyte punkty. Jeżeli dwa lub więcej zespołów osiągnie tę samą liczbę punktów, to wyższe miejsce w tabeli zajmie zespół, który uzyskał kolejno:
 • większą liczbę zdobytych punktów pomiędzy zainteresowanymi zespołami
 • różnicę bramek pomiędzy zainteresowanymi zespołami
 • liczbę zdobytych bramek pomiędzy zainteresowanymi zespołami
 • wyższą różnicę bramek we wszystkich meczach
 • liczbę zdobytych bramek we wszystkich meczach

 § 4

Nagrody

 Każda ze szkół i każdy zawodnik turnieju otrzymują  „DYPLOM UCZESTNICTWA”

Drużyny, które dotrą do półfinałów otrzymują kolejno:

 • 4 miejsce – dyplom za zajęcie IV miejsca; Puchar + 2 piłki do gry w piłkę ręczną
 • 3 miejsce – dyplom za zajęcie III miejsca; Puchar + 3 piłki do gry w piłkę ręczną
 • 2 miejsce – dyplom za zajęcie II miejsca;  Puchar + 4 piłki do gry w piłkę ręczną
 • 1 miejsce – dyplom za zajęcie I miejsce;  Puchar + 5 piłek do gry w piłkę ręczną

Nagrody indywidualne dla zawodników z każdej kategorii wiekowej:

 • najlepszy zawodnik – dyplom, statuetka, nagroda rzeczowa;
 • najlepszy strzelec – dyplom, statuetka, nagroda rzeczowa;
 • najlepszy bramkarz –  dyplom, statuetka, nagroda rzeczowa;

Nagrody dla trenerów:

 • dla każdego – dyplom, koszulka z logiem Małej Ligi Piłki Ręcznej
 • dla dwunastu, których drużyny dotrą do półfinałów – dodatkowa nagroda rzeczowa

 § 5

Organizator zadania zapewnia:

 • opiekę medyczną;
 • obsadę sędziowską;
 • napoje dla każdej z drużyn;
 • poczęstunek dla każdej z drużyn;
 • ubezpieczenie uczestników turnieju;
 • opłatę za przejazd zawodników do wartości określonej w § 1 pkt 4 wg stawek za km dla określonego typu pojazdu podanych przez Fundację e-mailem wszystkim szkołom do 05 października 2017 roku
 • każdej zgłaszającej się drużynie – piłkę do gry
 • nagrody zgodnie z § 4

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin zakłada możliwość dodatkowych nagród przyznawanych w trakcie Turnieju przez np. organizacje sportowe, dyrektorów szkół czy władze lokalne. Organizator zastrzega sobie jednak konieczność uzgodnienia z nim wszelkich spraw  związanych z przekazaniem tych nagród.
 2. W przypadku, gdyby w niniejszym Regulaminie nie zostały zawarte istotne dla rozgrywek kwestie, obowiązują zasady z ogólnego Regulaminu ZPRP.

– pobierz

Wesprzyj nasze projekty

Konto ING Business:

24 1050 1416 1000 0022 7856 1093

TWÓJ 1% PROCENT PRZEZNACZYMY DLA DZIECI WESPRZYJ NASZĄ FUNDACJE
KRS: 0000184209
Dowiedz się więcej
Ambasadorzy i partnerzy