„Recycling na miarę 2016/2017 – Regulamin”
Scrolluj dalej

REGULAMINU KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH pod nazwą: „Recycling na miarę. 4 pory roku”

zwany w dalszej części Regulaminu „Konkursem”

§ 1 ORGANIZATOR KONKURSU

 1.  Fundacja VIVE Serce Dzieciom; adres: 25-663 Kielce, K. Olszewskiego 6; nr KRS 0000184209, zwana w dalszej części Regulaminu Fundacją
 2. Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego; adres: 25-001 Kielce, Radiowa 3 zwany w dalszej części Regulaminu Plastykiem.

§ 2 PARTNER KONKURSU

Kuratorium Oświaty w Kielcach; adres: 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 zwane w dalszej części Regulaminu Kuratorium.

§ 3 CELE KONKURSU

 1.  Propagowanie wiedzy na temat nurtu Textile Upcycling, którego założeniem jest pokazanie różnych możliwości przetwarzania wtórnego odpadów tekstylnych, w wyniku którego powstają produkty o wartości wyższej niż przetwarzane surowce. Proces ten pozwala zmniejszyć zarówno ilość odpadów, jak i ilość materiałów wykorzystywanych w produkcji pierwotnej.
 2. Propagowanie wiedzy dotyczącej możliwości powtórnego wykorzystania odpadów tekstylnych i zachowań proekologicznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
 3. Promowanie idei, możliwości i prostoty recyklingu.
 4. Dostrzeganiu zależności między człowiekiem, a otaczającym go środowiskiem i wpływy postaw proekologicznych, w tym selektywnej zbiórki odpadów na stan środowiska naturalnego i jego zasobów.
 5. Pobudzanie kreatywnego myślenia, które może stać się pomysłem na oszczędność.
 6. Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki.
 7. Wyrabianie poczucia estetyki.
 8. Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

§ 4 ZAŁOŻENI A ORGANIZACYJNE KONKURSU

 1.  Czas trwania Konkursu: 12.01.2017 – 07.06.2017, w tym dokonywanie zgłoszeń, przesyłanie prac konkursowych, ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród.
 2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów oraz uczniów szkół podstawowych z województwa świętokrzyskiego, oparty jest na współzawodnictwie indywidualnym.
 4. Zgłoszenie do Konkursu może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem Jednostki zgłaszającej (zwanej w dalszej części Regulaminu „Jednostką zgłaszającą”), którą jest szkoła, do której uczęszcza uczeń – autor pracy konkursowej.
 5. Organizatorzy zakładają przyjęcie maksymalnie 30 zgłoszeń od Jednostek zgłaszających, przy czym Jednostka zgłaszająca może dokonać jednego zgłoszenia.
 6. Każda Jednostka zgłaszająca może nadesłać w sumie minimalnie 4 i maksymalnie 12 prac konkursowych. W ramach nadesłanych prac muszą znajdować się prace dotyczące każdej z pór roku.
 7. Informacja o Konkursie oraz jego Regulamin zamieszczone będą na stronach internetowych Organizatorów i Kuratorium, tj.: www.fundacjavive.org; www.plastyk.kielce.pl; www.textileupcycling.pl,
 8. Zgłoszenia Jednostek zgłaszających będą przyjmowane zgodnie z kolejnością zgłoszeń aż do wyczerpania miejsc.
 9. Zgłoszenia do Konkursu można dokonać w terminie do dnia 27.01.2017r. do godz. 23.59 poprzez przesłanie na adres mailowy: fundacja@vive.com.pl prawidłowo uzupełnieniowego i podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Jednostki zgłaszającej formularza zgłoszeniowego ( w pliku pdf ), zamieszczonego na stronie internetowej Organizatorów oraz Partnera.
 10. O zakwalifikowaniu zgłoszenia danej Jednostki zgłaszającej do Konkursu zadecyduje kolejność wpływu danego zgłoszenia na adres mailowy wskazany w pkt 7 niniejszego paragrafu.
 11. Organizator powiadomi Jednostki zgłaszające o zakwalifikowaniu do Konkursu bądź niezakwalifikowaniu do Konkursu w terminie do dnia 15.02.2017r. na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
 12. Inauguracja Konkursu odbędzie się w dniu 22.02.2017r. w siedzibie Plastyka wskazanej w § 1 pkt 2 w godzinach od 11.00. do 13.00. Inauguracja przeznaczona jest tylko dla uczniów oraz opiekunów Jednostek zgłaszających zakwalifikowanych do Konkursu i obejmować będzie mi.in. warsztaty plastyczne.
 13. Każda z Jednostek zgłoszeniowych zakwalifikowanych do Konkursu oddeleguje od 1 do 4 uczniów wraz z opiekunem na inaugurację, o której mowa w pkt 12 niniejszego paragrafu.
 14. W czasie inauguracji Jednostki zgłoszeniowe zakwalifikowane do Konkursu otrzymają nieodpłatnie od Fundacji materiał recyclingowy (na każdą porę roku osobny zestaw) – do przygotowania prac konkursowych.

§ 5 PRACE KONKURSOWE

 1. Prace konkursowe muszą być oryginalnymi pracami własnymi uczniów Jednostki zgłaszającej zakwalifikowanej do Konkursu, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy przez Jednostkę zgłaszającą zakwalifikowaną do Konkursu jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji potwierdzającej powyższe okoliczności.
 2. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol w formacie A3 (297×420 mm) z wykorzystaniem wyłącznie surowców wtórnych otrzymanych od Fundacji w czasie inauguracji.
 3. Tematyka prac ma być związana z porami roku: każda pora roku na osobnym arkuszu. Prace konkursowe muszą dotyczyć także tematyki związanej z tytułem Konkursu, tj. proponować ciekawe i użyteczne rozwiązanie na zagospodarowania materiałów z recyclingu.
 4. Pojedyncza praca może być wykonana wyłącznie indywidualnie, przez jednego ucznia Jednostki zgłaszającej zakwalifikowanej do Konkursu.
 5. Każdy uczeń Jednostki zgłaszającej zakwalifikowanej do Konkursu może zgłosić maksymalnie dwie prace konkursowe.
 6. Każdą pracę należy odpowiednio opisać na odwrocie podając:  imię i nazwisko oraz wiek autora pracy; nazwę szkoły i adres e-mail szkoły;imię i nazwisko nauczyciela koordynującego oraz adres e-mail i numer telefonu kontaktowego nauczyciela koordynującego
 7. Do każdej pracy konkursowej musi zostać załączony formularz zawierający oświadczenia w przedmiocie praw autorskich oraz danych osobowych uzupełniony i podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego ucznia – autora pracy. Formularz taki będzie do pobrania na stronach internetowych Organizatorów, wskazanych w § 4 pkt 7. Brak uzupełnionego oraz podpisanego formularza uniemożliwiać będzie udział autora pracy w Konkursie.
 8. Prace konkursowe w oryginale, opisane zgodnie z pkt 6 niniejszego paragrafu wraz z formularzami, o których mowa w pkt 7 niniejszego paragrafu, Jednostka zgłaszająca dostarczy w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Recycling na miarę – 4 pory roku” bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty do siedziby Fundacji na adres: Fundacja VIVE Serce Dzieciom, 25-663 Kielce, ul. K. Olszewskiego 6, w terminie do dnia 26 maja 2017r. do godz. 16.00. Decydującą będzie data wpływu do siedziby Fundacji.

§ 6 OCENA PRAC

 1. Oceny prac konkursowych dokona Kapituła powołana przez Organizatorów Konkursu składająca się z od 3 do 6 osób.
 2. W ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę między innymi:
 • zgodność z tematem Konkursu,
 • inwencja i pomysłowość podejścia do tematu
 • oryginalność, pomysłowość oraz estetyka wykonania,
 • kompozycja i walory artystyczne, poziom merytoryczny pracy.

3. Kapituła dokona wyboru zwycięskich prac konkursowych w terminie do dnia 31.05.2017r.

4. Decyzje Kapituły są ostateczne i niepodważalne.

§ 7  NAGRODY

 1.  W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody: 12 nagród pieniężnych dla uczniów – autorów zwycięskich prac – o wartości 150 zł brutto każda oraz 12 nagród pieniężnych dla Jednostek zgłaszających do których uczęszczają uczniowie autorzy zwycięskich prac, o wartości 300 zł brutto każda – jedna nagroda przyznawana jest za każdą nagrodzoną pracę konkursową.
 2. Łączna wartość puli nagród wynosi 5.400,00 zł brutto.
 3. Dla wszystkich uczestników Konkursu przewidziane są dyplomy.
 4. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz rozdanie nagród i dyplomów zostanie dokonane na uroczystym zakończeniu Konkursu w dniu 07.06.2017r. w siedzibie Plastyka. Jednostki zgłaszające zostaną poinformowane przez Organizatorów o godzinie rozpoczęcia uroczystości pocztą mailową na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym
 5. Zwycięskie prace będą zaprezentowane na wystawie w siedzibie Plastyka oraz opublikowane w materiałach Organizatorów, lub innych podmiotów związanych z Organizatorami oraz na stronach internetowych Organizatorów.  

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
 2. Poprzez zgłoszenie pracy plastycznej do Konkursu, z chwilą jej doręczenia do siedziby Fundacji zgodnie z § 5 pkt 8 – autor pracy reprezentowany przez rodzica lub opiekuna prawnego nieodpłatnie przenosi na rzecz Fundacji prawa autorskie do pracy bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w zakresie wykorzystania pracy na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera), a także prezentowania prac na wystawach organizowanych w celu popularyzacji recyclingu oraz działalności Organizatorów, w tym w zakresie koniecznym do przeprowadzenia Konkursu, rozstrzygnięcia Konkursu, wydania nagród, do rozpowszechniania w każdej formie, w tym w sieci Internet a także w celach promocji samego Konkursu jak również w zakresie wskazanym w § 7 pkt 4, oraz wyraża zgodę na pierwsze publiczne wykorzystanie pracy. Stosowne oświadczenie w tym zakresie zawiera formularz, o którym mowa w § 5 pkt 7.
 3. Uczestnicy Konkursu, osoby zgłaszające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U.2016.922 t.j. z późn. zm) oraz na wykorzystanie wizerunków – w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, oraz określonych niniejszym Regulaminem, w tym w § 7 pkt 4 oraz § 8 pkt 4.
 4. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy prac.
 5. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia pocztowe lub kurierskie,    z usług których korzystać będą uczestnicy, oraz Jednostki zgłaszające.
 6. Organizatorzy nie ponoszą również odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych z organizacją Konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników Konkursu lub/oraz Jednostki zgłaszające.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.
 8. Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają: Fundacja VIVE Serce Dzieciom – Grażyna Jarosz: +41 347 63 50 w. 211; 660 663 695; Zespół Państwowych Szkół Plastycznych Małgorzata Surma: +41 344 47 39; 668 441 719

 

Wesprzyj nasze projekty

Konto ING Business:

24 1050 1416 1000 0022 7856 1093

TWÓJ 1% PROCENT PRZEZNACZYMY DLA DZIECI WESPRZYJ NASZĄ FUNDACJE
KRS: 0000184209
Dowiedz się więcej
Ambasadorzy i partnerzy