„Regulamin 2019”
Scrolluj dalej

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
pod nazwą: „Recycling na miarę – Moniuszko inspiruje”.

zwany w dalszej części Regulaminu „Konkursem”

 

PREAMBUŁA

 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował o ustanowieniu 2019 r. Rokiem Stanisława Moniuszki.
W 2019 roku przypada 200. rocznica urodzin kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga, dyrektora Teatru Wielkiego w Warszawie, twórcy polskiej opery narodowej. Utwory kompozytora do dziś
stanowią inspirację dla wielu artystów, a w czasach jemu współczesnych tworzyły paletę barw,
za pomocą której Polacy odmalowywali najpiękniejsze odcienie patriotycznych uczuć i narodowej tożsamości.

 

Konkurs dotyczy:

Wykonania prac plastycznych zainspirowanych twórczością Stanisława Moniuszki z otrzymanych materiałów tekstylnych

§ 1

ORGANIZATOR KONKURSU

 1.  Fundacja VIVE Serce Dzieciom; adres: 25-663 Kielce, K. Olszewskiego 6; nr KRS 0000184209, zwana w dalszej części Regulaminu Fundacją.
 2. Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego; adres: 25-317 Kielce, Radiowa 3 zwany w dalszej części Regulaminu

§ 2

PARTNERZY KONKURSU

 1. Kuratorium Oświaty w Kielcach; adres: 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 zwane w dalszej części Regulaminu Kuratorium
 2. VIVE Textile Recycling; adres: 25-663 Kielce, K. Olszewskiego 6 zwane w dalszej części Regulaminu
  VIVE Textile Recycling.
 3. Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach; adres: 25-033 Kielce, Księdza Piotra Ściegiennego 2 zwany
  w dalszej części WDK.

§ 3

CELE KONKURSU 

 1. Propagowanie wiedzy na temat nurtu Textile Upcycling, którego założeniem jest pokazanie różnych możliwości przetwarzania wtórnego odpadów tekstylnych, w wyniku którego powstają produkty
  o wartości wyższej niż przetwarzane surowce. Proces ten pozwala zmniejszyć zarówno ilość odpadów, jak i ilość materiałów wykorzystywanych w produkcji pierwotnej.
 2. Propagowanie wiedzy dotyczącej możliwości powtórnego wykorzystania odpadów tekstylnych i zachowań proekologicznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
 3. Promowanie idei, możliwości i prostoty recyklingu.
 4. Dostrzeganiu zależności między człowiekiem, a otaczającym go środowiskiem i wpływy postaw proekologicznych, w tym selektywnej zbiórki odpadów na stan środowiska naturalnego i jego zasobów.
 5. Pobudzanie kreatywnego myślenia, które może stać się pomysłem na oszczędność.
 6. Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki.
 7. Wyrabianie poczucia estetyki.
 8. Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

§ 4

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE KONKURSU 

 1. Czas trwania Konkursu: 04.02.2019 – 12.06.2019, w tym dokonywanie zgłoszeń, przesyłanie prac konkursowych, ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród.
 2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z klas od V do VIII oraz uczniów  klas III gimnazjów z województwa świętokrzyskiego, oparty jest na współzawodnictwie indywidualnym.
 4. Zgłoszenie do Konkursu może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem Szkoły zgłaszającej (zwanej w dalszej części Regulaminu „Szkołą zgłaszającą”), którą jest szkoła, do której uczęszcza uczeń – autor pracy konkursowej.
 5. Organizatorzy zakładają przyjęcie maksymalnie 30 zgłoszeń od Szkół zgłaszających, przy czym Szkoła zgłaszająca może dokonać jednego zgłoszenia.
 6. Każda Szkoła zgłaszająca może nadesłać od 3 do 12 prac konkursowych inspirowanych twórczością Stanisława Moniuszki.
 7. Informacja o Konkursie oraz jego Regulamin zamieszczone będą na stronach internetowych Organizatorów i Partnerów, tj.: fundacjavive.org; www.plastyk.kielce.pl; www.textilerecycling.pl,
 8. Zgłoszenia do Konkursu można dokonać w terminie od 04.02.2019 do 22.02.2019 do godz. 23.59 poprzez przesłanie na adres mailowy: fundacja@vive.com.pl prawidłowo uzupełnieniowego
  i podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Szkoły zgłaszającej formularza zgłoszeniowego (w pliku pdf), zamieszczonego na stronie internetowej Organizatorów oraz Partnera.
 9. O zakwalifikowaniu zgłoszenia danej Szkoły zgłaszającej do Konkursu zadecyduje kolejność wpływu danego zgłoszenia na adres mailowy wskazany w pkt 8 niniejszego paragrafu.
 10. Organizator powiadomi Szkoły zgłaszające o zakwalifikowaniu do Konkursu bądź niezakwalifikowaniu do Konkursu w terminie do dnia 25.02.2019 na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
 11. Inauguracja Konkursu odbędzie się w dniu 28.02.2019. w siedzibie Plastyka wskazanej w § 1 pkt 2 w godzinach 10:00 – 13:30 Inauguracja przeznaczona jest tylko dla uczniów oraz opiekunów Szkół zgłaszających (zwanej w dalszej części regulaminu Szkołami) zakwalifikowanych do Konkursu i obejmować będzie mi.in. warsztaty plastyczne.
 12. Każda ze Szkół zakwalifikowanych do Konkursu oddeleguje od 1 do 4 uczniów wraz z opiekunem na inaugurację, o której mowa w pkt 11 niniejszego paragrafu.
 13. W czasie inauguracji Szkoły do Konkursu otrzymają nieodpłatnie od Fundacji materiał recyclingowy – do przygotowania prac konkursowych.

§ 5

PRACE KONKURSOWE

 1. Prace konkursowe muszą być oryginalnymi pracami własnymi uczniów Szkoły nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji potwierdzającej powyższe okoliczności.
 2. Prace powinny być wykonane na dowolnym podłożu w formacie A3 (297×420 mm) z wykorzystaniem wyłącznie surowców wtórnych otrzymanych od Fundacji w czasie Inauguracji.
 3. Tematyka prac ma być związana z twórczością Stanisława Moniuszki.
 4. Pojedyncza praca może być wykonana wyłącznie indywidualnie, przez jednego ucznia Szkoły zakwalifikowanej do Konkursu.
 5. Każdy uczeń Szkoły do Konkursu może zgłosić maksymalnie dwie prace konkursowe.
 6. Każdą pracę należy odpowiednio opisać na odwrocie podając:
 •  tytuł pracy
 • imię i nazwisko oraz wiek autora pracy
 • nazwę̨ szkoły i adres e-mail szkoły,
 • imię̨ i nazwisko nauczyciela koordynującego oraz adres e-mail i numer telefonu kontaktowego nauczyciela koordynującego
 1. Do każdej pracy konkursowej musi zostać załączony formularz zawierający oświadczenia w przedmiocie praw autorskich oraz danych osobowych uzupełniony i podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego ucznia – autora pracy. Formularz taki będzie do pobrania na stronach internetowych Organizatorów, wskazanych w § 4 pkt 7. Brak uzupełnionego oraz podpisanego formularza uniemożliwiać będzie udział autora pracy w Konkursie.
 2. Prace konkursowe w oryginale, opisane zgodnie z pkt 6 niniejszego paragrafu wraz z formularzami, o których mowa w pkt 7 niniejszego paragrafu, Szkoła dostarczy w terminie do dnia 24.05.2019 r. do godz. 16.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Recycling na miarę – Moniuszko inspiruje”. bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty do siedziby Fundacji na adres: Fundacja VIVE Serce Dzieciom, 25-663 Kielce, ul. Karola Olszewskiego 6. Decydującą będzie data wpływu do siedziby Fundacji.

§ 6

OCENA PRAC

 1. Oceny prac konkursowych dokona Kapituła powołana przez Organizatorów Konkursu składająca się z od 3 do 6 osób.
 2. W ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę między innymi:
 • zgodność z tematem Konkursu,
 • inwencja i pomysłowość podejścia do tematu
 • oryginalność, pomysłowość oraz estetyka wykonania,
 • kompozycja i walory artystyczne, poziom merytoryczny pracy.
 1. Kapituła dokona wyboru zwycięskich prac konkursowych w terminie do dnia 31.05.2019r.
 2. Decyzje Kapituły są ostateczne i niepodważalne.

§ 7

NAGRODY 

 1. W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:
 2. 12 nagród pieniężnych dla uczniów, autorów zwycięskich prac – po cztery w każdej kategorii Konkursu  o wartości 150 zł brutto każda
 3. 12 nagród pieniężnych dla Szkół, do których uczęszczają uczniowie autorzy zwycięskich prac o wartości 300 zł brutto każda – jedna nagroda przyznawana jest za każdą nagrodzoną pracę konkursową do wykorzystania przez pracownię plastyczną prowadzoną przez nauczyciela koordynującego prace dzieci uczestniczących w Konkursie.

Łączna wartość puli nagród wynosi 5.400,00 zł brutto.

4. Dla wszystkich uczestników Konkursu przewidziane są dyplomy.

5. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz rozdanie nagród i dyplomów zostanie dokonane na uroczystym                           zakończeniu Konkursu w dniu 12.06.2019 w WDK. Szkoły zostaną poinformowane przez                                     Organizatorów o miejscu i godzinie rozpoczęcia uroczystości pocztą mailową na adres mailowy wskazany w                   formularzu zgłoszeniowym.

6. Zwycięskie prace będą zaprezentowane na wystawie w siedzibie Plastyka oraz opublikowane w materiałach                Organizatorów, lub innych podmiotów związanych z Organizatorami oraz na stronach internetowych                              Organizatorów.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
 2. Poprzez zgłoszenie pracy plastycznej do Konkursu, z chwilą jej doręczenia do siedziby Fundacji zgodnie z § 5 pkt 8 – autor pracy reprezentowany przez rodzica lub opiekuna prawnego  nieodpłatnie przenosi na rzecz Fundacji prawa autorskie do pracy bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w zakresie wykorzystania pracy na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera), a także prezentowania prac na wystawach organizowanych w celu popularyzacji recyclingu oraz działalności Organizatorów, w tym w zakresie koniecznym do przeprowadzenia Konkursu, rozstrzygnięcia Konkursu, wydania nagród, do rozpowszechniania w każdej formie, w tym w sieci Internet a także w celach promocji samego Konkursu jak również w zakresie wskazanym w § 7 pkt 4,  oraz wyraża zgodę na pierwsze publiczne wykorzystanie pracy.  Stosowne oświadczenie w tym zakresie zawiera formularz, o którym mowa w § 5 pkt 7.
 3. Uczestnicy Konkursu, osoby zgłaszające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu swoich danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunków – w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, oraz określonych niniejszym Regulaminem, w tym w § 7 pkt 4 oraz § 8 pkt 4.
 4. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy prac.
 5. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia pocztowe lub kurierskie, z usług których korzystać będą uczestnicy, oraz Jednostki zgłaszające.
 6. Organizatorzy nie ponoszą również odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych z organizacją Konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników Konkursu lub/oraz Jednostki zgłaszające.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.
 8. Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają:
  1. Fundacja VIVE Serce Dzieciom Marlena Zimnicka 517 490 991
  2. Zespół Państwowych Szkół Plastycznych Małgorzata Surma: +41 344 47 39; 668 441 719
Wesprzyj nasze projekty

Konto ING Business:

24 1050 1416 1000 0022 7856 1093

TWÓJ 1% PROCENT PRZEZNACZYMY DLA DZIECI WESPRZYJ NASZĄ FUNDACJE
KRS: 0000184209
Dowiedz się więcej
Ambasadorzy i partnerzy