„Regulamin 2021”
Scrolluj dalej

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
pod nazwą: „RECYCLING NA MIARĘ – MOJA RODZINA, MOJA SZKOŁA, MOJA OKOLICA”

zwany w dalszej części Regulaminu „Konkursem”

 

PREAMBUŁA

Recycling jest powtórnym wykorzystywaniem odpadów w celu wytworzenia nowego produktu. Jest to jedna z form ochrony środowiska, której celem jest zmniejszenie nadmiernego eksploatowania złóż naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów.

Jej podstawową zasadą jest maksymalne wykorzystanie dostępnych odpadów przy jak najmniejszym nakładzie energetycznym i surowcowym.

 

Konkurs dotyczy:

Wykonania prac plastycznych z odpadów: tekstylnych, plastikowych i papierowych pochodzących z gospodarstw domowych uczniów. Prace powinny wskazać możliwość powtórnego wykorzystania materiałów, które wydają się nieprzydatnymi a mogą być wykorzystane w łańcuchu działań w obronie Ziemi.

§ 1 

ORGANIZATOR KONKURSU

1. Fundacja VIVE Serce Dzieciom; adres: 25-663 Kielce, K. Olszewskiego 6; nr KRS 0000184209, zwana w dalszej części Regulaminu Fundacją.

2. Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego; adres: 25-317 Kielce, Radiowa 3 zwany w dalszej części Regulaminu Plastykiem.

§ 2

PATRONAT KONKURSU 

 1. Kuratorium Oświaty w Kielcach; adres: 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 zwane w dalszej części Regulaminu Kuratorium.
 2. VIVE Textile Recycling; adres: 25-663 Kielce, K. Olszewskiego 6 zwane w dalszej części Regulaminu
  VIVE Textile Recycling.
 3. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego: adres: Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
 4. Prezydent Miasta Kielce: adres: 25-303 Kielce, Rynek 1
 5. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych; adres: Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce
 6. Radio Kielce S.A.; adres: 25-317 Kielce, Radiowa 4

 

§ 3

CELE KONKURSU  

 1. Propagowanie wiedzy na temat nurtu Textile Upcycling, którego założeniem jest pokazanie różnych możliwości przetwarzania wtórnego odpadów, w wyniku którego powstają produkty o wartości wyższej niż przetwarzane surowce. Proces ten pozwala zmniejszyć zarówno ilość odpadów, jak i ilość materiałów wykorzystywanych w produkcji pierwotnej.
 2. Propagowanie wiedzy dotyczącej możliwości powtórnego wykorzystania odpadów i zachowań proekologicznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
 3. Promowanie idei, możliwości i prostoty recyklingu.
 4. Dostrzeganiu zależności między człowiekiem, a otaczającym go środowiskiem i wpływy postaw proekologicznych, w tym selektywnej zbiórki odpadów na stan środowiska naturalnego i jego zasobów.
 5. Pobudzanie kreatywnego myślenia, które może stać się pomysłem na oszczędność.
 6. Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki.
 7. Wyrabianie poczucia estetyki.
 8. Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

§ 4

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE KONKURSU 

 1. Czas trwania Konkursu: 05.2021 – 20.12.2021, w tym dokonywanie zgłoszeń, przesyłanie prac konkursowych, ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród.
 2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z klas od V do VIII z województwa świętokrzyskiego, oparty jest na współzawodnictwie indywidualnym.
 4. Zgłoszenie do Konkursu może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem Szkoły zgłaszającej (zwanej w dalszej części Regulaminu „Szkołą zgłaszającą”), którą jest szkoła, do której uczęszcza uczeń – autor pracy konkursowej.
 5. Organizatorzy zakładają przyjęcie maksymalnie 30 zgłoszeń od Szkół zgłaszających, przy czym Szkoła zgłaszająca może dokonać jednego zgłoszenia.
 6. Każda Szkoła zgłaszająca może nadesłać od 3 do 12 prac konkursowych dotyczących tematyki konkursu.
 7. Informacja o Konkursie oraz jego Regulamin zamieszczone będą na stronach internetowych Organizatorów i Partnerów, tj.: fundacjavive.org; www.plastyk.kielce.pl; www.textilerecycling.pl
 8. Zgłoszenia do Konkursu można dokonać w terminie od 24.05.2021 do 31.05.2021 do godz. 23.59 poprzez przesłanie na adres mailowy: fundacja@vive.com.pl prawidłowo uzupełnieniowego i podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Szkoły zgłaszającej formularza zgłoszeniowego (w pliku pdf), zamieszczonego na stronie internetowej Organizatorów oraz Partnera.
 9. O zakwalifikowaniu zgłoszenia danej Szkoły zgłaszającej do Konkursu zadecyduje kolejność wpływu danego zgłoszenia na adres mailowy wskazany w pkt 8 niniejszego paragrafu. Organizator powiadomi  Szkoły zgłaszające o zakwalifikowaniu do Konkursu bądź niezakwalifikowaniu do Konkursu w terminie w dniu 01.06.2021 na adres mailowy wskazany
  w formularzu zgłoszeniowym.

§ 5

PRACE KONKURSOWE

 1. Prace konkursowe muszą być oryginalnymi pracami własnymi uczniów Szkoły nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji potwierdzającej powyższe okoliczności.
 2. Prace powinny być wykonane na dowolnym podłożu płaskim w formacie A3 (297×420 mm)
  z wykorzystaniem wyłącznie surowców wtórnych.
 3. Tematyka prac ma dotyczyć wykonania prac plastycznych z odpadów tekstylnych, plastikowych i papierowych pochodzących z gospodarstw domowych uczniów. Prace powinny wskazać możliwość powtórnego wykorzystania materiałów, które wydają się nieprzydatnymi, a mogą być wykorzystane w łańcuchu działań w obronie Ziemi.
 4. Pojedyncza praca może być wykonana wyłącznie indywidualnie, przez jednego ucznia Szkoły zakwalifikowanej do Konkursu.
 5. Każdy uczeń Szkoły do Konkursu może zgłosić maksymalnie trzy prace konkursowe wykonane
  w trzech różnych tematach: „RODZINA, SZKOŁA, OKOLICA” techniką kolażu każdy z wykorzystaniem w dowolny sposób papieru, plastiku, tekstyliów.
 6. Szkoła, by obrazy poddane były ocenie Kapituły, musi nadesłać prace wykonane na każdy z konkursowych tematów: RODZINA, SZKOŁA, OKOLICA – minimalnie 3 i maksymalnie 12 będących wielokrotnością liczy 3 – tak jak w przypadku minimalnej ilości 3 prac, musi być zachowana zasada uwzględniająca wszystkie tematy.
 7. Każdą pracę należy odpowiednio opisać na odwrocie podając:

– tytuł pracy

– imię i nazwisko oraz wiek autora pracy

– nazwę̨ szkoły i adres e-mail szkoły,

– imię̨ i nazwisko nauczyciela koordynującego oraz adres e-mail i numer telefonu kontaktowego nauczyciela                    koordynującego

 1. Do każdej pracy konkursowej musi zostać załączony formularz zawierający oświadczenia
  w przedmiocie praw autorskich oraz danych osobowych uzupełniony i podpisany przez rodzica
  lub opiekuna prawnego ucznia – autora pracy. Formularz taki będzie do pobrania na stronach internetowych Organizatorów, wskazanych w § 4 pkt 7. Brak uzupełnionego oraz podpisanego formularza uniemożliwiać będzie udział autora pracy w Konkursie.
 2. Prace konkursowe w oryginale, opisane zgodnie z pkt 6 niniejszego paragrafu wraz z formularzami, o których mowa w pkt 7 niniejszego paragrafu, Szkoła dostarczy w terminie do dnia 24.11.2021 r. do godz. 16.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Recycling na miarę – MOJA RODZINA, MOJA SZKOŁA, MOJA OKOLICA”. bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty na adres: Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego; adres: 25-317 Kielce, Radiowa 3 . Decydującą będzie data przyjęcia pracy przez Szkołę.

§ 6

OCENA PRAC

 1. Oceny prac konkursowych dokona Kapituła powołana przez Organizatorów Konkursu składająca się z od 3 do 6 osób.
 2. W ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę między innymi:
 • zgodność z tematem Konkursu,
 • inwencja i pomysłowość podejścia do tematu,
 • oryginalność, pomysłowość oraz estetyka wykonania,
 • kompozycja i walory artystyczne, poziom merytoryczny pracy.
 1. Kapituła dokona wyboru zwycięskich prac konkursowych w terminie do dnia 27.11.2021r.
 2. Decyzje Kapituły są ostateczne i niepodważalne.

§ 7

NAGRODY 

 1. W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:
 2. 12 nagród pieniężnych dla uczniów, autorów zwycięskich prac – po cztery w każdej kategorii Konkursu  o wartości 150 zł brutto każda
 3. 12 nagród pieniężnych dla Szkół, do których uczęszczają uczniowie autorzy zwycięskich prac
  o wartości 300 zł brutto każda – jedna nagroda przyznawana jest za każdą nagrodzoną pracę konkursową do wykorzystania przez pracownię plastyczną prowadzoną przez nauczyciela koordynującego prace dzieci uczestniczących w Konkursie.
 4. Fundacja przekaże łącznie na nagrody 5.400,00 zł brutto środków z „1%” otrzymanego od podatników.
 5. Nagrody przekazane zostaną przekazem bankowym na wskazane konto przez nauczyciela zgłaszającego Szkołę. Ostatnim dniem wypłacania środków przez Fundację jest dzień zakończenia Konkursu tj. 20 grudnia 2021 r. Po tym terminie środki nie będą wypłacane. 5. Dla wszystkich uczestników Konkursu przewidziane są dyplomy.
 6. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz rozdanie nagród i dyplomów zostanie dokonane na uroczystym zakończeniu Konkursu do 10.12.2021, o ile obiektywne utrudnienia typu pandemia nie przeszkodzą w organizacji finałowej gali.
 7. O formule i dacie zakończenia Fundacja poinformuje pocztą mailową na adres mailowy wskazany
  w formularzu zgłoszeniowym.
 8. Zwycięskie prace będą zaprezentowane na wystawie w siedzibie Plastyka oraz opublikowane w materiałach Organizatorów, lub innych podmiotów związanych z Organizatorami oraz na stronach internetowych Organizatorów.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
 2. Poprzez zgłoszenie pracy plastycznej do Konkursu, z chwilą jej doręczenia do Fundacji zgodnie z § 5 pkt 8 – autor pracy reprezentowany przez rodzica lub opiekuna prawnego  nieodpłatnie przenosi na rzecz Fundacji prawa autorskie do pracy bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w zakresie wykorzystania pracy na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera), a także prezentowania prac na wystawach organizowanych w celu popularyzacji recyclingu oraz działalności Organizatorów, w tym w zakresie koniecznym do przeprowadzenia Konkursu, rozstrzygnięcia Konkursu, wydania nagród, do rozpowszechniania w każdej formie, w tym w sieci Internet a także w celach promocji samego Konkursu jak również w zakresie wskazanym w § 7 pkt 4,  oraz wyraża zgodę na pierwsze publiczne wykorzystanie pracy.  Stosowne oświadczenie w tym zakresie zawiera formularz, o którym mowa    w § 5 pkt 7.
 3. Uczestnicy Konkursu, osoby zgłaszające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu swoich danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunków – w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, oraz określonych niniejszym Regulaminem, w tym w § 7 pkt 4 oraz § 8 pkt 4. Licencja na wykorzystanie prac w celu promowania konkursu udzielona zostaje także jego Partnerom i Patronom.
 4. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy prac.
 5. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia pocztowe lub kurierskie, z usług których korzystać będą uczestnicy, oraz Jednostki zgłaszające.
 6. Organizatorzy nie ponoszą również odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych z organizacją Konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników Konkursu lub/oraz Jednostki zgłaszające.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.
 8. Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają:
  1. Fundacja VIVE Serce Dzieciom Grażyna Jarosz 660 663 695
  2. Zespół Państwowych Szkół Plastycznych Małgorzata Surma: +41 344 47 39; 668 441 719
Wesprzyj nasze projekty

Konto ING Business:

24 1050 1416 1000 0022 7856 1093

TWÓJ 1% PROCENT PRZEZNACZYMY DLA DZIECI WESPRZYJ NASZĄ FUNDACJE
KRS: 0000184209
Dowiedz się więcej
Ambasadorzy i partnerzy