„REGULAMIN RECYCLING 2022”
Scrolluj dalej

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pod nazwą: „ROMANTYCZNA TRADYCJA”
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH zwany w dalszej części Regulaminu „Konkursem”

PREAMBUŁA

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował o ustanowieniu 2022 r. Rokiem Polskiego Romantyzmu.
W uchwale zaznaczono, iż „pamięć romantyzmu polskiego jest pamięcią najważniejszych znaków określających narodową tożsamość, dobry powód do przypomnienia duchowego depozytu, jaki pozostawili nam romantyczni bohaterowie, artyści i myśliciele”. Utwory do dziś stanowią inspirację
dla wielu artystów, a w czasach romantyzmu tworzyły paletę barw, za pomocą której Polacy odmalowywali najpiękniejsze odcienie patriotycznych uczuć i narodowej tożsamości.

Konkurs dotyczy:

Wykonania prac plastycznych związanych z twórczością autorów romantyzmu polskiego. Prace winny być wykonane z odpadów: tekstylnych, plastikowych i papierowych pochodzących z gospodarstw domowych uczniów. Prace powinny wskazać możliwość powtórnego wykorzystania materiałów,
które wydają się nieprzydatnymi, a mogą być wykorzystane w łańcuchu działań w obronie Ziemi.

 

§ 1
ORGANIZATOR KONKURSU

1. Fundacja VIVE Serce Dzieciom; adres: 25-663 Kielce, K. Olszewskiego 6, zwana w dalszej części Regulaminu Fundacją.
2. Muzeum Narodowe w Kielcach; adres: pl. Zamkowy 1, 25-010 Kielce zwane w dalszej części Regulaminu Muzeum.

§ 2
PATRONAT KONKURSU

1. Kuratorium Oświaty w Kielcach; adres: 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3
2. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego: adres: Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
3. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach: adres: ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
4. Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach: adres: ul. Księdza Piotra Ściegiennego 2, 25-033 Kielce
5. VIVE Textile Recycling Sp. z o.o.
6. Radio Kielce S.A.; adres: ul. Radiowa 4 , 25-317 Kielce

§ 3
CELE KONKURSU

1. Promowanie twórczości artystów polskich żyjących w okresie romantyzmu polskiego.
2. Propagowanie wiedzy dotyczącej możliwości powtórnego wykorzystania odpadów i zachowań proekologicznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej – promowanie idei, możliwości i prostoty recyklingu.
3. Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki.
4. Wyrabianie poczucia estetyki.

§ 4
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE KONKURSU

1. Czas trwania Konkursu: 07.11.2022 – 20.12.2022, w tym dokonywanie zgłoszeń, wykonanie prac konkursowych, ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród.
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z klas od V do VIII z województwa świętokrzyskiego, oparty jest na współzawodnictwie indywidualnym.
4. Zgłoszenie do Konkursu może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem Szkoły, do której uczęszcza uczeń – autor przyszłej pracy konkursowej.
5. Organizatorzy zakładają przyjęcie maksymalnie 30 zgłoszeń od Szkół do Konkursu.
6. Liczba dzieci biorących udział w Konkursie na etapie wstępnym prowadzonym w Szkole jest nieograniczona, a w dniu finałowym Konkursu maksymalnie 60 uczniów – po 2 z każdej Szkoły.
7. Informacja o Konkursie oraz jego Regulamin zamieszczone będą na stronach internetowych: www.fundacjavive.org; www. mnki.pl
8. Zgłoszenia do Konkursu można dokonać w terminie od 07.11.2022 do 15.11.2022 do godz. 23.59 poprzez przesłanie na adres mailowy: fundacja@vive.com.pl prawidłowo uzupełnieniowego
i podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Szkoły zgłaszającej formularza zgłoszeniowego (w pliku pdf), zamieszczonego na stronie internetowej Organizatorów.
9. O zakwalifikowaniu zgłoszenia danej Szkoły do Konkursu zadecyduje kolejność wpływu danego zgłoszenia na adres mailowy wskazany w pkt 8 niniejszego paragrafu.
10. Organizator powiadomi Szkoły zgłaszające o zakwalifikowaniu do Konkursu bądź niezakwalifikowaniu do Konkursu w terminie w dniu 16.11.2022 na adres mailowy wskazany
w formularzu zgłoszeniowym.

§ 5
PRACE KONKURSOWE

Prace konkursowe muszą być oryginalnymi pracami własnymi uczniów, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nieprzedstawianymi na innych konkursach.

1. Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach
a. 1 etap – w szkole odbywający się w terminie od 16 listopada do 9 grudnia 2022r.
1) Do pierwszego etapu może przystąpić dowolna ilość uczniów. Na podłożu płaskim w formacie A3 (297×420 mm) wykonają oni szkic pracy z wybranego przez siebie utworu literackiego, muzycznego lub artystów malarzy tworzących w okresie romantyzmu polskiego.

2) Nauczyciel prowadzący Konkurs w szkole wraz z osobami zaproszonymi do szkolnej Kapituły dokona oceny prac i wybierze 2 najlepsze, których autorzy wezmą udział w 2. etapie Konkursu.
3) We własnym zakresie, wykorzystując odpady tekstylne, plastikowe czy papierowe, uczniowie narysowany szkic przygotują do dalszej części zadania, tj. wykończenia obrazu poprzez wyklejenie
b. 2 etap – w Muzeum Narodowym w Kielcach dnia 12 grudnia 2022r.
1) Przystąpi do niego maksymalnie 60 uczniów – po 2 z każdej Szkoły zakwalifikowanej
do Konkursu
2) Uczniowie, na przygotowanych szkicach wykonanych w Szkole, wykańczać będą obrazy
w czasie 2 godzin wykorzystując dowolne surowce wtórne (papier, plastik, tekstylia) wcześniej przygotowane w Szkole
3) Wyklejanie prac odbywać się będzie przy współpracy z nauczycielem prowadzącym Konkurs w danej Szkole oraz pracownikami Działu Edukacji Muzeum
4) Każdą pracę należy odpowiednio opisać na odwrocie podając:
– tytuł pracy
– imię i nazwisko oraz wiek autora pracy
– nazwę̨ szkoły i adres e-mail szkoły
5) Do każdej pracy konkursowej musi zostać załączony formularz zawierający oświadczenia
w przedmiocie praw autorskich oraz danych osobowych uzupełniony i podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego ucznia – autora pracy. Formularz taki będzie przesłany drogą e-mail do nauczycieli odpowiedzialnych za Konkurs w danej Szkole.

§ 6
OCENA PRAC

1. Oceny prac konkursowych dokona Kapituła powołana przez Organizatorów Konkursu.
2. W ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę między innymi:
– zgodność z tematem Konkursu,
– inwencja i pomysłowość podejścia do tematu,
– oryginalność, pomysłowość oraz estetyka wykonania,
– kompozycja i walory artystyczne, poziom merytoryczny pracy.
3. Kapituła dokona wyboru zwycięskich prac 12 grudnia 2022 bezpośrednio po zakończeniu 2 etapu Konkursu
4. Decyzje Kapituły są ostateczne i niepodważalne.

§ 7
NAGRODY

1. W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:
a) 12 nagród pieniężnych dla uczniów, autorów zwycięskich prac o wartości 200 zł brutto każda
oraz
b) 12 nagród pieniężnych dla Szkół, do których uczęszczają uczniowie autorzy zwycięskich prac
o wartości 400 zł brutto każda – jedna nagroda przyznawana jest za każdą nagrodzoną pracę konkursową do wykorzystania przez pracownię plastyczną prowadzoną przez nauczyciela koordynującego prace dzieci uczestniczących w Konkursie.
Fundacja przekaże łącznie na nagrody 7200,00 zł brutto środków z „1%” otrzymanego
od podatników.

2. Nagrody przekazane zostaną przekazem bankowym na wskazane przez nauczyciela zgłaszającego Szkołę konto. Ostatnim dniem wypłacania środków przez Fundację jest dzień zakończenia Konkursu tj. 20 grudnia 2022 r. Po tym terminie środki nie będą wypłacane.
3. Dla wszystkich uczestników Konkursu przewidziane są dyplomy.
4. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz rozdanie nagród i dyplomów zostanie dokonane na uroczystym zakończeniu Konkursu 12.12.2022, o ile obiektywne utrudnienia typu pandemia nie przeszkodzą w organizacji finału Konkursu.
5. Zwycięskie prace będą zaprezentowane na wystawie w siedzibie Muzeum oraz opublikowane w materiałach Organizatorów, lub innych podmiotów związanych z Organizatorami oraz na stronach internetowych Organizatorów.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
2. Poprzez zgłoszenie pracy plastycznej do Konkursu, z chwilą jej doręczenia do Fundacji – autor pracy reprezentowany przez rodzica lub opiekuna prawnego nieodpłatnie przenosi na rzecz Fundacji prawa autorskie do pracy bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w zakresie wykorzystania pracy na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania
(np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera), a także prezentowania prac na wystawach organizowanych w celu popularyzacji recyclingu oraz działalności Organizatorów, w tym w zakresie koniecznym
do przeprowadzenia Konkursu, rozstrzygnięcia Konkursu, wydania nagród, do rozpowszechniania w każdej formie, w tym w sieci Internet oraz wyraża zgodę na pierwsze publiczne wykorzystanie pracy. Stosowne oświadczenie w tym zakresie zawiera formularz, o którym mowa w § 5 pkt 1 b5).
3. Uczestnicy Konkursu, osoby zgłaszające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu swoich danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunków – w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, oraz określonych niniejszym Regulaminem. Licencja
na wykorzystanie prac w celu promowania konkursu udzielona zostaje także jego Partnerom
i Patronom.
4. Nagrodzone prace konkursowe nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy prac.
5. Organizatorzy nie ponoszą również odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych
z organizacją Konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników Konkursu lub/oraz Jednostki zgłaszające.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.
7. Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają:
a. Fundacja VIVE Serce Dzieciom – Grażyna Jarosz 660 663 695
b. Muzeum Narodowe w Kielcach – Izabela Karlińska 660 957 875

Wesprzyj nasze projekty

Konto ING Business:

24 1050 1416 1000 0022 7856 1093

TWÓJ 1% PROCENT PRZEZNACZYMY DLA DZIECI WESPRZYJ NASZĄ FUNDACJE
KRS: 0000184209
Dowiedz się więcej
Ambasadorzy i partnerzy