„Statut fundacji”
Scrolluj dalej

STATUT FUNDACJI

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§ 1. Fundacja pod nazwą „FUNDACJA VIVE SERCE DZIECIOM” z siedzibą w Kielcach, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Fundatorów : VIVE Textile Recykling Sp. z o.o. z siedzibą w Górkach Szczukowskich 81, 26-065 Piekoszów, oraz Bertus Servaas, zam. Górki Szczukowskie 81, gm. Piekoszów, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Kielcach, przy ul. Sienkiewicza 4a z dnia 20-1-2003 r., repertorium A nr 6534/2003 prowadzonej przez Notariusza Jacka Frelicha, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach ( tekst jednolity Dz.U. z 1991r. nr 46, poz. 203 z późn. zm. ) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3. Siedzibą Fundacji są Kielce.

§ 4. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.

§ 6. Fundacja może posiadać oddziały za granicą.

§ 7. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 8. Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

Rozdział II

Cele i zasady działania fundacji

§ 1. Celem Fundacji jest niesienie pomocy pedagogicznej – terapeutycznej, finansowej materialnej i zdrowotnej dzieciom oraz upowszechnianie wśród dzieci sportu, kultury, edukacji, postaw obywatelskich oraz społecznościowych poprzez m.in. :
1. prowadzenie poradnictwa i doradztwa dzieciom, rodzicom, opiekunom i osobom uczestniczącym w procesie kształcenia,
2. udzielanie pomocy w rewalidacji i rehabilitacji dzieci;
3. integrację dzieci niepełnosprawnych z osobami zdrowymi;
4. wspieranie przedsiębiorczości u dzieci, postaw obywatelskich oraz społecznościowych;
5. wyrównywanie szans edukacyjnych, życiowych oraz przeciwdziałanie wszelkiej izolacji oraz marginalizacji w tym społecznej dzieci i ich rodzin;
6. uwrażliwianie dzieci na problematykę dewiacji, nałogów, ksenofobii, homofobii, rasizmu, antysemityzmu, dyskryminacji, przemocy oraz poznawanie innych kultur i uczenie postaw tolerancji, szacunku dla odmienności ;
7. wyrównywanie barier językowych;
8. wskazanie na umiejętne korzystanie z multimedialnych środków;
9. pomoc finansową, materialną, rzeczową, edukacyjno – wychowawczą oraz działania profilaktyczne na rzecz dzieci, w tym dzieci chorych;
10. pomoc finansową, materialną, rzeczową, edukacyjno – wychowawczą oraz działania profilaktyczne na rzecz dzieci zagrożonych i dotkniętych patologią społeczną, tj. alkoholizmem, narkomanią, wykluczeniem i marginalizacją itp;
11. udzielanie pomocy finansowej, edukacyjno – wychowawczej, oraz rzeczowej rodzicom, opiekunom osobom uczestniczącym w procesie kształcenia dzieci, instytucjom powołanym do nauczania i opiekowania się dziećmi, czyli szkołom, ośrodkom specjalnym i szpitalnym, domom dziecka, oraz innym placówkom opiekuńczym i leczniczym;
12. pomoc w rozwoju i promowaniu kultury fizycznej i sportu dzieci jednostkom prowadzącym zajęcia sportowe z dziećmi;
13. propagowanie idei sportu wśród dzieci;
14. wspieranie rozwoju dzieci uzdolnionych sportowo;
15. współpracę ze szkołami, klubami sportowymi, domami dziecka, w zakresie organizacji imprez sportowych;
16. pomoc finansowa bądź rzeczowej niepełnosprawnym dzieciom, które utraciły zdrowie w wyniku uprawiania sportu;
17. wspieranie inicjatyw związanych z dziedzictwem kulturowym
18. wspieranie działalności artystyczno-kulturalnej dzieci
19. nawiązywanie dialogu międzykulturowego
20. propagowanie inicjatyw w zakresie ochrony środowiska
21. propagowanie turystyki i rekreacji wśród dzieci
22. kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich, promocję rodzimej tradycji, kształtowanie postaw tolerancji dla wielokulturowości i różnorodności, współpracę różnorodnych środowisk w sferze lokalnej, regionalnej i narodowej kultury,
23. kształtowanie otwartej postawy młodego Europejczyka wśród dzieci
24. propagowanie idei integracji europejskiej oraz współpracy ponadnarodowej
25. współpraca i wymiana doświadczeń z organizacjami polskimi i zagranicznymi zajmującymi się podobnymi celami
26. finansowanie badań naukowych.
§ 2. Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez:

1. publiczną zbiórkę pieniędzy;
2. organizowanie festynów, balów charytatywnych, akcji dobroczynnych, konkursów i loterii;
3. prowadzenie kampanii informacyjnych, edukacyjnych, szkoleniowych bądź instruktażowych,
4. dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjne, dydaktyczne oraz imprezy masowe;
5. zakup środków do transportu dzieci niepełnosprawnych;
6. organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych, warsztatów, świetlic, punktów konsultacyjno – terapeutycznych dla dzieci i ich rodzin
7. organizowanie turniejów, rozgrywek i innych imprez sportowych,
8. dofinansowywanie lub udostępnianie sprzętu sportowego oraz zapewnienie pomocy trenerskiej,
9. organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, leczniczych i wypoczynkowych;
10. organizowanie poradnictwa, szkoleń, instruktaży, wykładów dla dzieci, rodziców, opiekunów, oraz osób uczestniczących w procesie kształcenia dzieci, a także organizowanie zastępczej opieki nad dziećmi;
11. szkolenie dzieci w zakresie przedsiębiorczości, autokreacji, postaw obywatelskich oraz społecznościowych;
12. finansowanie, współfinansowanie zakupu urządzeń oraz aparatów i materiałów medycznych;
13. wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych, związanych z celami działania Fundacji;
14. współdziałanie z organami władzy, administracji, organami służby zdrowia, innymi osobami prawnymi bądź fizycznymi;
15. współdziałanie bądź wspieranie innych Fundacji bądź Stowarzyszeń, których cele statutowe są zbieżne z działalnością Fundacji;
16. współdziałanie z organizacjami oraz instytucjami zagranicznymi i międzynarodowymi.
17. ogłaszanie konkursów grantowych dla młodzieżowych;
18. współpracowanie z wolontariuszami z zagranicy
19. uruchamianie punktów informacyjnych.
20. organizowanie programów stypendialnych
21. działania włączające dzieci i młodzież do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, służące rozwijaniu wolontariatu i samorządności uczniowskiej oraz zachęcające do podejmowania innych inicjatyw społecznościowych.

§ 3. Działalność Fundacji jest działalnością nieodpłatną z zastrzeżeniem § 4 niniejszego
paragrafu.
§ 4. Działalnością odpłatną Fundacji może być tylko działalność pożytku publicznego, o której mowa w art. 8 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym w szczególności sprzedaż przedmiotów darowizny. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego. Decyzję o podjęciu konkretnej działalności odpłatnej podejmuje Zarząd Fundacji w formie uchwały.

§5. Jeżeli do realizacji którejkolwiek z form działalności Fundacji, o których mowa w § 2 lub w § 4 przepis szczególny wymaga uzyskania stosownego zezwolenia, prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia właściwego organu.

Rozdział III
Majątek i dochody fundacji

§ 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych ), tj. VIVE Textile Recykling Sp. z o.o. w Górkach Szczukowskich 10.000 zł ( dziesięć tysięcy złotych ) oraz Bertus Servaas w imieniu własnym 10.000 zł ( dziesięć tysięcy złotych ) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej działania.

§ 2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 3. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z :

1. darowizn, spadków, zapisów,
2. nawiązek i świadczeń zasądzanych przez sądy,
3. dotacji oraz subwencji osób prawnych, organów administracji państwowej lub samorządowej, a także organizacji i instytucji zagranicznych i międzynarodowych,
4. dochodów ze zbiórek publicznych,
5. wpływów z organizacji balów charytatywnych, aukcji, festynów, konkursów i loterii,
6. dywidend i zysków z akcji i udziałów, oraz wpływów z oprocentowania wkładów i lokat bankowych;
7. środków uzyskiwanych w związku z udostępnianiem nazwy i logo Fundacji,

§ 4. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na działalność pożytku publicznego.

§ 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 6. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad określonych odrębnymi przepisami.

Rozdział IV
Uprawnienia Fundatorów

§ 1. Do wyłącznej kompetencji Fundatorów należy :
1. powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji,
2. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
3. powoływanie i odwoływanie likwidatorów Fundacji,
4. przyjmowanie okresowych sprawozdań z działalności Fundacji, zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie absolutorium członkom Zarządu, Rady Fundacji oraz likwidatorom z wykonania przez nich obowiązków,
5. dokonywanie zmian w statucie Fundacji, a w tych ramach zmian celu Fundacji,
6. zatwierdzanie regulaminu działania Rady Fundacji oraz Regulaminu pracy Zarządu,
7. połączenie Fundacji z inną fundacją,
8. likwidacja fundacji

§ 2. Fundatorzy podejmują decyzję jednomyślnie. Za Fundatora nie będącego osobą fizyczną, działa wyznaczony przez niego przedstawiciel – osoba fizyczna.

Rozdział V
Rada Fundacji oraz Zarząd

§ 1. Organami Fundacji są :
1. Rada Fundacji
2. Zarząd.

§ 2. Rada Fundacji:
1. Radę Fundacji tworzy od 2 do 10 osób.
2. W skład Rady Fundacji może wejść Fundator. W przypadku, gdy Fundator nie jest osobą fizyczną – w skład Rady może wejść wyznaczony przez niego przedstawiciel – osoba fizyczna.
3. Pozostali członkowie Rady Fundacji powoływani są przez Fundatorów. Każdy z Fundatorów może wskazać od 1 do 5 osób.
31. Członkowie Rady Fundacji :
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Członek Rady Fundacji może być odwołany w każdym momencie.
5. Członkowie Rady Fundacji wybierają spośród swego grona przewodniczącego.
6. Do zakresu kompetencji Rady Fundacji należy :
a) kontrola programów działania Fundacji,
b) kontrola preliminarza budżetu rocznego Fundacji,
c) kontrola gospodarki Fundacji, ksiąg rachunkowych, badanie słuszności, legalności i celowości poczynionych wydatków – w tym zakresie Rada Fundacji może upoważnić do przeprowadzenia kontroli określoną osobę lub instytucję,
d) ustalanie regulaminu działania Rady Fundacji, który podlega zatwierdzeniu przez Fundatorów,
e) określenie zasad nagradzania i wyróżniania podmiotów zasłużonych dla działalności Fundacji.
7. Rada Fundacji działa zgodnie z postanowieniami uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Fundatorów regulaminu, przy uwzględnieniu treści niniejszego Statutu.
8. Uchwały Rady Fundacji podejmowane są przy obecności co najmniej połowy jej składu, bezwzględną większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
9. Członek Rady Fundacji może oddać swój głos na piśmie, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie działania Rady Fundacji.
10. Funkcje przewodniczącego i innych członków Rady Fundacji są bezpłatne i honorowe.
11. Przewodniczący oraz inni członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów.

§ 3. Zarząd Fundacji.

1. Zarząd składa się od 1 do 10 osób powoływanych i odwoływanych przez Fundatorów.
2. W skład Zarządu może wejść Fundator. W przypadku, gdy Fundator nie jest osobą fizyczną – w skład Zarządu może wejść wyznaczony przez niego przedstawiciel – osoba fizyczna.
3. Fundatorzy wyznaczają spośród członków Zarządu Prezesa.
4. Funkcja członka Zarządu nie może być łączona z funkcją członka Rady Fundacji.
4¹. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci lub odwołania. Odwołanie może nastąpić w każdym czasie, m.in. na skutek zrzeczenia się członkostwa bądź długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu. Nie udzielenie absolutorium jest równoznaczne z odwołaniem członka Zarządu.
6. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
7. Do zakresu kompetencji Zarządu należy w szczególności :
– uchwalanie programów działania, w tym określanie planowanych przez Fundację akcji oraz ustalanie regulaminów ich przeprowadzania, a także uchwalanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji,
– ustanawianie zasad udzielania dotacji i innych form pomocy ze środków Fundacji,
– sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
– sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
– podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach :
a) lokaty kapitałów fundacyjnych,
b) powoływania i likwidacji zakładów Fundacji,
c) udziału Fundacji w spółkach i organizacjach gospodarczych,
– przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
– ustalanie zasad wynagradzania pracowników Fundacji.

8. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu, lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
9. W sprawach zbywania, zamiany, obciążania majątku nieruchomego Fundacji oraz przyjęcia spadku konieczna jest uchwała Zarządu.
10. Uchwały Zarządu podejmowane są przy obecności co najmniej połowy jej składu, bezwzględną większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.
11. Członek Zarządu może oddać swój głos na piśmie, na zasadach określonych w regulaminie pracy Zarządu.
12. Zasady działania Zarządu oraz podział czynności między członkami Zarządu określa regulamin pracy Zarządu uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Fundatorów.

Rozdział VI
Fundacja jako organizacja pożytku publicznego

§ 1. Fundacja jako organizacja pożytku publicznego nie może:
a) udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywać własnego majątku na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
d) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 2. Fundacja jako organizacja pożytku publicznego:

1. sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych,
2. sporządza roczne sprawozdanie finansowe, na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości,
3. podaje sprawozdania, o których mowa w pkt 1 i 2, do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty, w tym poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej,
4. niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów odrębnych, przekazuje Ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdanie finansowe i merytoryczne w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego,
5. zamieszcza sprawozdanie finansowe i merytoryczne, w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, na stronie internetowej urzędu obsługującego Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego,

Do ogłaszania rocznych sprawozdań finansowych Fundacji jako organizacji pożytku publicznego przepisy o rachunkowości stosuje się odpowiednio.

Rozdział VII
Postanowienia Końcowe

§ 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 2. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 3. Likwidatorów wyznaczają Fundatorzy – w liczbie dwóch.

§ 4. Do obowiązków likwidatorów, należy w szczególności :

– zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
– wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia,
– sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
– sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
– ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji,
– przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,
– zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie fundacji z rejestru,

§ 5. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art.5 ust. 4 Ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

§ 6. W przypadku upadłości lub likwidacji Fundatora – osoby prawnej, lub śmierci Fundatora – osoby fizycznej, Fundacja istnieje dalej i prowadzi statutową działalność. W przypadku śmierci lub upadłości, likwidacji Fundatora, uprawnienia zastrzeżone dla Fundatorów wykonuje pozostały przy życiu, istniejący Fundator.

§ 7. Ze względu na założone cele Fundacji, właściwym ministrem jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§ 8. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wesprzyj nasze projekty

Konto ING Business:

24 1050 1416 1000 0022 7856 1093

TWÓJ 1% PROCENT PRZEZNACZYMY DLA DZIECI WESPRZYJ NASZĄ FUNDACJE
KRS: 0000184209
Dowiedz się więcej
Ambasadorzy i partnerzy